ระบบคลังเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสสถานศึกษา
รหัสผ่าน

Delverlop by :อ.เสถียร ไต่เมฆ : วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
คู่มือการใช้งานระบบ คู่มือการใช้งานระบบ(สำหรับ อศจ) ตรวจสอบ ID ของ สถานศึกษา