ระบบนักศึกษา

ลืมรหัสนักศึกษา
ผลประเมินความพึงพอใจ ดีมาก ดี น้อย น้อยมาก
เนื้อหาของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
219
56
177
498
ความถูกต้องของเนื้อหา
32
408
10
500
ขนาดของตัวอักษรที่ใช้ในเว็บไซต์
204
74
175
497
ภาพประกอบของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
38
409
6
497
รูปแบบของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
212
65
176
497
เว็บไซต์มีความสวยงาม
41
400
10
499
ง่ายและสะดวกในการป้อนข้อมูล
221
50
177
502
การค้นหาข้อมูลสะดวกรวดเร็ว
39
400
10
501
มีรายงานสรุปยอดแยกหมวดหมู่ชัดเจน
208
64
180
498
ช่วยลดปัญหาการติดตามข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาได้
44
396
9
501
รายการประเมินความถึงพอใจ ดีมาก ดี น้อย น้อยมาก
เนื้อหาของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
ความถูกต้องของเนื้อหา
ขนาดของตัวอักษรที่ใช้ในเว็บไซต์
ภาพประกอบของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
รูปแบบของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
เว็บไซต์มีความสวยงาม
ง่ายและสะดวกในการป้อนข้อมูล
การค้นหาข้อมูลสะดวกรวดเร็ว
มีรายงานสรุปยอดแยกหมวดหมู่ชัดเจน
ช่วยลดปัญหาการติดตามข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาได้