ระบบค้นหาหนังสือเรียนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

พัฒนาโดย อ.เสถียร ไต่เมฆ แผนก เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

สำหรับเจ้าหน้าที่ค้นหาโดย          
ผลการค้นหา พบข้อมูลหนังสือทั้งสิ้น 1761 รายการ


ครั้งที่
อนุมัติ
ลำดับที่
อนุมัติ
PDF
ตัวอย่าง
รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้แต่ง ราคา
(บาท)
จำนวน
หน้า
รูปแบบกระดาษ รูปแบบการพิมพ์ ขนาดรูปเล่ม สำนักพิมพ์
ปอนด์ ถนอม
สายตา
อาร์ท 1 สี 2 สี 4 สี 8
หน้ายก
A4 อื่นๆ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (20501)
1/25646  20501-2004อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้นสุพิชญ์ แก้วเนตร139169///บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (20901)
1/256410  20901-1002การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นศิริพร อ่วมมีเพียร47108///บริษัทวังอักษร จำกัด
1/256411  20901-2011การสร้างเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสมบัติ สวัสดิ์ผล110272///บริษัทวังอักษร จำกัด
1/256412  20901-1002การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเอกชัย เจริญนิตย์125234///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/256413  20901-2202การโปรแกรมเว็บเบื้องต้นลัดดาวรรณ มีอนันต์ และคณะ119342///บริษัทวังอักษร จำกัด
กลุ่มวิชาเรียนร่วมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (20700)
1/256437  20700-1002ศิลปวัฒนธรรมไทยศิยพร กล่ำทวี68228///สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1/256438  20700-1002ศิลปวัฒนธรรมไทยเพิ่มศักดิ์ วรรลยางกูร95264///บริษัทวังอักษร จำกัด
1/256439  20700-1002ศิลปวัฒนธรรมไทยดร.ธันยธรณ์ คาวาซากิ115231///บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/256440  20700-1002ศิลปวัฒนธรรมไทยวฤนดา ณธันยพัต82212///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/256441  20700-1002ศิลปวัฒนธรรมไทยภาราดา กล่อมมูล75120///บ.เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น
1/256442  20700-1003ศิลปะการให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวดร.ธันยธรณ์ คาวาซากิ97183///บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/256443  20700-1003ศิลปะการให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประพันธ์ตรี ดวงดารา104300///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/256444  20700-1004พฤติกรรมนักท่องเที่ยวดร.ธันยธรณ์ คาวาซากิ99208///บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/256445  20700-1004พฤติกรรมนักท่องเที่ยวสุพรรษา เทียมประสิทธิ์77128///บ.เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น
1/256446  20700-1005การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวอนิรุทธิ์ เจริญสุข128152///บ.เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น
สาขาวิชาการโรงแรม (20701)
1/256447  20701-2004งานแม่บ้านโรงแรมณัชปุณญา ศิลาทอง110190///บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/256448  20701-2010ธุรกิจโรงแรมอนิรุทธิ์ เจริญสุข110152///บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
สาขาวิชาการท่องเที่ยว (20702)
1/256449  20702-2001ธุรกิจท่องเที่ยวดร.ธันยธรณ์ คาวาซากิ130244///บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
สาขาวิชาการตลาด (20202)
1/2564319  20202-2001การตลาดเบื้องต้นวิภาวรรณ ร่วมชาติ128152///สำนักพิมพ์จิตรวัฒน์
1/2564320  20202-2001การตลาดเบื้องต้นยุวพา สารพัฒน์149200///บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1/2564321  20202-2002การขายออนไลน์อนุชิต ตำราเรียง105172///สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
1/2564322  20202-2101การจัดซื้อเบื้องต้นพนิตตา ตันธเนศ150308///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2564323  20202-2104การบรรจุภัณฑ์ไพฑูรย์ วชิรวงศ์ภิญโญ และคณะ89152///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
1/2564324  20202-2113ศิลปะการขายดำรงศักดิ์ ชัยสนิท และคณะ88200///บริษัทวังอักษร จำกัด
สาขาวิชาการเลขานุการ (20203)
1/2564325  20203-2001Career Paths SecretarialVirginia Evans330117///บริษัท โททอล เอ็ดดูเคชั่น โซลูชั่น จำกัด
1/2564326  20203-2005งานสำนักงานสายใจ วงศ์กาวี128182///สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (20204)
1/2564327  20204-2001ระบบปฏิบัติการเบื้องต้นดร.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล137166///สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
1/2564328  20204-2002คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาโกมล ศิริสมบูรณ์เวช119211///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
1/2564329  20204-2005เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นอภิชัย ซื่อสัตย์สกุลชัย106180///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2564330  20204-2005เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นดร.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล146183///สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
1/2564331  20204-2006องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์เชษฐา เทียมเพชร และคณะ154199///สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
1/2564332  20204-2007โปรแกรมกราฟิกสุพรรณี สัตนาโค159207///สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
1/2564333  20204-2009จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์ฉัตรชัย เกตุทัต69139///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
1/2564334  20204-2105โปรแกรมฐานข้อมูลอำภา กุลธรรมโยธิน128168///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1/2564335  20204-2105โปรแกรมฐานข้อมูลสุรพล ชวินคณวัชร์154320///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
กลุ่มวิชาเรียนร่วมประเภทวิชาพาณิชยกรรม (20200)
1/2564336  20200-1003การขายเบื้องต้นดำรงศักดิ์ ชัยสนิท68156///บริษัทวังอักษร จำกัด
1/2564337  20200-1003การขายเบื้องต้นวิภาวรรณ ร่วมชาติ และคณะ117237///สำนักพิมพ์จิตรวัฒน์
1/2564338  20200-1003การขายเบื้องต้นสมคิด มิมมา68223///สำนักพิมพ์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
สาขาวิชาการบัญชี (20201)
1/2564339  20201-2002การบัญชีห้างหุ้นส่วนอรทัยภ์ ทำมา148302///สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1/2564340  20201-2002การบัญชีห้างหุ้นส่วนวริยดา บริพันธุ์138288///สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1/2564341  20201-2003การบัญชีบริษัทจำกัดเบญจมาศ ดีเจริญ93224///สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1/2564342  20201-2003การบัญชีบริษัทจำกัดนารีรัตน์ เทศสูงเนิน137272///สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
1/2564343  20201-2004การบัญชีอุตสาหกรรมสุภาพ เถื่อนเมือง129248///สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
1/2564344  20201-2005การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาวรรณา วงศ์วิวัฒน์89246///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
1/2564345  20201-2005การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพ็ญศรี เลิศเกียรติวิทยา99319///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
1/2564346  20201-2005การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอธิโชค จันทร์แจ้ง97176///บ.เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น
1/2564347  20201-2006การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลอธิโชค จันทร์แจ้ง137168///บ.เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น
1/2564348  20201-2008กระบวนการจัดทำบัญชีพินรัฎ สีตลวรางค์129247///สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
1/2564349  20201-2101การบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญนิตยา วิริยานุภาพพงศ์77158///บริษัทวังอักษร จำกัด
1/2564350  20201-2101การบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญกนกเพิ่ม ขันโคกกรวด99263///บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2564351  20201-2104การบัญชีร่วมค้าและฝากขายนิตยา วิริยานุภาพพงศ์85190///บริษัทวังอักษร จำกัด
1/2564352  20201-2105การบัญชีเดี่ยวและการกระทบยอดใบหยก เมธนาวิน93145///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1/2564353  20201-2105การบัญชีเดี่ยวและการกระทบยอดวริยดา บริพันธุ์120224///สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1/2564353  20201-2107การบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษพัชรินทร์ แสงนิล99256///บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
สาขาวิชาการตลาด (20202)
1/2564354  20202-2001การตลาดเบื้องต้นดร.ธันยธรณ์ คาวาซากิ119136///บ.เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น
1/2564355  20202-2005การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการสุภาภรณ์ ธีระจันทร์148209///บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1/2564356  20202-2006การโฆษณาและการส่งเสริมการขายพนิตตา ตันธเนศ140280///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2564357  20202-2006การโฆษณาและการส่งเสริมการขายผศ.สิฏฐากร ชูทรัพย์ และคณะ109239///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
1/2564358  20202-2105ลูกค้าสัมพันธ์ศิวัช กาญจนชุม และคณะ108184///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2564359  20202-2106การกำหนดราคาพนิตตา ตันธเนศ131252///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2564360  20202-2113ศิลปะการขายยุวพา สารพัฒน์128238///สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1/2564361  20202-2113ศิลปะการขายนภัสภร วรนิธิปรีชา108184///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
สาขาวิชาการเลขานุการ (20203)
1/2564362  20203-2107การพัฒนาบุคลิกภาพทวี บัวทอง และคณะ128158///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1/2564363  20203-2107การพัฒนาบุคลิกภาพสุภาณี เอาทองทิพย์178264///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (20204)
1/2564364  20204-2001ระบบปฏิบัติการเบื้องต้นพรพรรณ โสภาพล120219///บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2564365  20204-2001ระบบปฏิบัติการเบื้องต้นอำภา กุลธรรมโยธิน158232///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1/2564366  20204-2002คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาดร.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล159203///สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
1/2564367  20204-2003คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์เพียงสุรีย์ คำอ่อน105313///บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2564368  20204-2003คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์สมควร สากำ105175///สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
1/2564369  20204-2004หลักการเขียนโปรแกรมเอกชัย เจริญนิตย์151310///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2564370  20204-2004หลักการเขียนโปรแกรมชูศรี เกลียวสกุลโกวิท101257///สำนักพิมพ์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
1/2564371  20204-2006องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ผศ. นวัต เลิศแสวงกิจ และคณะ158206///บริษัทวังอักษร จำกัด
1/2564372  20204-2007โปรแกรมกราฟิกเนารุ่ง วิชาราช124144///บ.เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น
1/2564373  20204-2008การสร้างเว็บไซต์ณัฐธยาน์ ธีรกุลจินดาภรณ์ และคณะ135357///บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2564374  20204-2009จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์สรณัฐ เสร่บาง และคณะ101164///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2564375  20204-2009จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์วิชาญ โพธิสิทธิ์91133///สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
1/2564376  20204-2101อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจสุธิดา ทะนันท์110180///บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2564377  20204-2101อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจณิชาภัทร สายตา118216///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2564378  20204-2102โปรแกรมประมวลผลคำผศ.ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท และคณะ135270///บริษัทวังอักษร จำกัด
1/2564379  20204-2102โปรแกรมประมวลผลคำโกมล ศิริสมบูรณ์เวช108232///สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1/2564380  20204-2103โปรแกรมตารางงานกุลภัสสร์สรณ์ แย้มครวญ136268///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2564381  20204-2104โปรแกรมนำเสนออำภา กุลธรรมโยธิน138199///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1/2564382  20204-2105โปรแกรมฐานข้อมูลลัดดาวรรณ มีอนันต์ และคณะ124236///บริษัทวังอักษร จำกัด
1/2564383  20204-2105โปรแกรมฐานข้อมูลโกมล ศิริสมบูรณ์เวช128256///สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1/2564384  20204-2105โปรแกรมฐานข้อมูลสรณัฐ เสร่บาง และคณะ119211///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
1/2564385  20204-2106โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติบุหลัน เจนร่วมจิต95283///บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2564386  20204-2106โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติดร.ภิญญดา อยู่สำราญ128152///สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1/2564387  20204-2109การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ศิวัช กาญจนชุม124230///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
สาขาวิชาการจัดการด้านความปลอดภัย (20211)
1/2564388  20211-2001มาตรฐานการปฏิบัติงานธุรกิจค้าปลีกสะวีรา อัลภาชน์ และคณะ163212///สำนักพิมพ์ ออล บุ๊คส์
1/2564389  20211-2002เทคโนโลยีเบื้องต้นเพื่อการบริการลูกค้าชนิสรา หิรัญวัฒนาโภคิน และคณะ125143///สำนักพิมพ์ ออล บุ๊คส์
1/2564390  20211-2003การสื่อสารงานขายและบริการทิพวัลย์ กาญจนนิมมาน และคณะ116127///สำนักพิมพ์ ออล บุ๊คส์
1/2564391  20211-2003การสื่อสารงานขายและบริการไพลิน เลิศพิมลพันธ์9286///บ.เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น
1/2564392  20211-2004การปฏิบัติงานสินค้าในร้านค้าปลีกศิโรรัตน์ สังข์สุข และคณะ120136///สำนักพิมพ์ ออล บุ๊คส์
1/2564394  20211-2006ขายสินค้าและบริการหนูแพว วัชโศก และคณะ132156///สำนักพิมพ์ ออล บุ๊คส์
1/2564395  20211-2007การจัดการสินค้าในร้านค้าปลีกณภาภัช กลิ่นเกษร และคณะ122139///สำนักพิมพ์ ออล บุ๊คส์
1/2564396  20211-2008สัมมนาการปฏิบัติงานวิชาชีพธุรกิจค้าปลีกกุลธิดา มีสัตย์ และคณะ136164///สำนักพิมพ์ ออล บุ๊คส์
1/2564397  20216-2104การพัฒนาบุคลิกภาพดร. กิจจา บานชื่น98242///สำนักพิมพ์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มวิชาเรียนร่วมประเภทวิชาอุตสาหกรรม (20100)
1/2564420  20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นสุรสิทธิ์ ดรละคร121247///สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
1/2564421  20100-1008งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นภัทร พงศ์กิตติคุณ97382///สำนักพิมพ์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
สาขาวิชาช่างยนต์ (20101)
1/2564422  20101-2105งานปรับอากาศรถยนต์รศ.อำพล ซื่อตรง116208///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (20104)
1/2564423  20104-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรงสุรสิทธิ์ ดรละคร176383///สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
1/2564424  20104-2003วงจรไฟฟ้ากระแสลับพันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ และคณะ148243///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1/2564425  20104-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับสุรสิทธิ์ ดรละคร159335///สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
1/2564426  20104-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับสมศักดิ์ แก้วพันธ์ และคณะ89219///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
1/2564427  20104-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับวิฑูรย์ ปิ่นวนิชย์กุล92224///บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1/2564428  20104-2006เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงพีรพงค์ มีแก้ว100256///สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1/2564429  20104-2102อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรอดุลย์ กัลยาแก้ว98286///สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1/2564430  20104-2103อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้นพันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ และคณะ128264///สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1/2564431  20104-2108การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้าชาญยุทธ์ นุชนงค์133255///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
สาขาวิชาช่างอเล็กทรอนิกส์ (20105)
1/2564432  20105-2005อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรศิริวรรณ คำภักดี98249///บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1/2564433  20105-2011เครื่องรับโทรทัศน์จันทิมา วรรณโชติ152314///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2564434  20105-2102ระบบเสียงสายัณต์ ชื่นอารมย์ และคณะ105176///บริษัทวังอักษร จำกัด
กลุ่มวิชาเรียนร่วมประเภทวิชาอุตสาหกรรม (20100)
1/2564435  20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นณรงค์ ดีวัน80244///บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2564436  20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นอนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล74221///บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1/2564437  20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมโสฬส เกษวิริยะการณ์120270///บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2564438  20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นยุทธนา แสนกันคำ89238///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2564439  20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นอนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล85151///บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1/2564440  20100-1008งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นทักษิณ โสภาปิยะ86226///บริษัทวังอักษร จำกัด
สาขาวิชาช่างยนต์ (20101)
1/2564441  20101-2003งานเครื่องล่างรถยนต์ผศ.น.อ. รามจิตติ ฤทธิศร147300///บริษัทวังอักษร จำกัด
1/2564442  20101-2006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นวราพงศ์ บัวจันทร์94141///สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
1/2564443  20101-2007กลศาสตร์เครื่องกลบุญธรรม ภัทราจารุกุล82174///สำนักพิมพ์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
1/2564444  20101-2010งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นทักษิณ โสภาปิยะ130252///บริษัทวังอักษร จำกัด
1/2564445  20101-2107คณิตศาสตร์ช่างยนต์ผศ.น.อ. รามจิตติ ฤทธิศร71124///บริษัทวังอักษร จำกัด
1/2564446  20101-2401งานชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์รศ.อำพล ซื่อตรง116208///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1/2564447  20101-9006งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกลรศ.อำพล ซื่อตรง129226///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (20102)
1/2564448  20102-2001เขียนแบบเครื่องมือกล 1ดร.พรชัย สระศรีสุวรรณ143259///สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
1/2564449  20102-2003ทฤษฎีเครื่องมือกลจักรินทร์ คงสิบ105174///สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
1/2564450  20102-2004วัดละเอียดไทรทอง เรืองจำรัส116207///สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
1/2564451  20102-2007กรรมวิธีการผลิตวิชัย โรมไธสง124230///บริษัทวังอักษร จำกัด
1/2564452  20102-2009โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐานสมบัติ ชิวหา145462///สำนักพิมพ์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
1/2564453  20102-2011นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ทักษิณ โสภาปิยะ125234///บริษัทวังอักษร จำกัด
1/2564455  20102-2101เขียนแบบเครื่องมือกล 2ธนยศ แดงมณีกุล109199///บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2564456  20102-2201แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้นทวี มณีสาย110170///บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ (20103)
1/2564457  20103-1001งานเชื่อมโลหะเบื้องต้นพิเชษฐ์ สิงห์ชู93255///สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
1/2564458  20103-2001เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 1สุเทพ นุชิต และคณะ94144///สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
1/2564459  20103-2002เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 2สุเทพ นุชิต และคณะ124231///สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
1/2564460  20103-2112งานสีฉลอง ศิริเพ็ง125266///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (20104)
1/2564461  20104-2005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารธวัชชัย วัติเรก158248///บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1/2564462  20104-2009การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าไวพจน์ ศรีธัญ123226///บริษัทวังอักษร จำกัด
1/2564463  20104-2109เครื่องปรับอากาศนุกูล แก้วมะหิงษ์145504///สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1/2564464  20104-2111ดิจิทัลเบื้องต้นสุชิน ชินสีห์100268///บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2564465  20104-2120คณิตศาสตร์ไฟฟ้าประเสริฐ กมลภพตระกูล75210///บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
สาขาวิชาช่างอเล็กทรอนิกส์ (20105)
1/2564466  20105-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรงศิริวรรณ คำภักดี94230///บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1/2564467  20105-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับบุญล้ำ ศักดิภัทรนนท์100262///บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2564468  20105-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับสมศักดิ์ แก้วพันธ์ และคณะ119226///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
1/2564469  20105-2004เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์วีรธรรม ไชยยงค์ และคณะ125234///บริษัทวังอักษร จำกัด
1/2564470  20105-2008เครื่องเสียงวีระศักดิ์ สุวรรณเพชร178290///สำนักพิมพ์จิตรวัฒน์
1/2564471  20105-2011เครื่องรับโทรทัศน์ชาญ จับฟั่น และคณะ125444///บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2564472  20105-2104วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งานชัยโรจน์ เกียรติคุณสิริ99255///บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2564473  20105-2117งานบริการอิเล็กทรอนิกส์อนงค์ลักษณ์ อาจมังกร93232///บริษัทวังอักษร จำกัด
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (20106)
1/2564474  20106-1002พื้นฐานงานไม้ชาตรี ศรีคงแก้ว112220///สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1/2564475  20106-2001ปฏิบัติงานโครงสร้างอาคารสุพร พงศ์วรินทร์99102///บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2564476  20106-2003เขียนแบบงานโครงสร้างสุพร พงศ์วรินทร์110155///บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2564477  20106-2102งานปูนตกแต่งผิวคงกระพัน ไชยศิริ141436///สำนักพิมพ์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
1/2564478  20127-2006อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรผศ.ดร. เศรษฐชัย ชัยสนิท147300///บริษัทวังอักษร จำกัด
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (20102)
1/2564545  20102-2011นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ไพรวรรณ์ พ่อธานี และคณะ120276///บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (20000-12xx)
1/2564757  20000-1201Personal Best Student's Book and Workbook combined edition A (หนังสือเรียน + แบบฝึกหัด)Jim Scrivener and Graham160130///บริษัท โททอล เอ็ดดูเคชั่น โซลูชั่น จำกัด
1/2564758  20000-1201Sure Student's Book & Workbook combined edition A (หนังสือเรียน + แบบฝึกหัด)Martyn Hobbs - Julia Starr Keddle330120///บริษัท โททอล เอ็ดดูเคชั่น โซลูชั่น จำกัด
1/2564759  20000-1201Ellevate English Reading & WritingRaymond Gregory Joseph25061///บริษัท โททอล เอ็ดดูเคชั่น โซลูชั่น จำกัด
1/2564760  20000-1201Ellevate English Listening & SpeakingRaymond Gregory Joseph25061///บริษัท โททอล เอ็ดดูเคชั่น โซลูชั่น จำกัด
1/2564761  20000-1201American Jetstream Beginner A Student's Book & WorkbookAmanda Maris with Jane Revell330102///บริษัท โททอล เอ็ดดูเคชั่น โซลูชั่น จำกัด
1/2564762  20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดรศ.ดร.ประยงค์ กลั่นฤทธิ์84135///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1/2564763  20000-1202Personal Best Student's Book and Workbook combined edition B (หนังสือเรียน + แบบฝึกหัด)Jim Scrivener and Graham160130///บริษัท โททอล เอ็ดดูเคชั่น โซลูชั่น จำกัด
1/2564764  20000-1202American Jetstream Beginner B Student's Book & WorkbookAmanda Maris with Jane Revell33092///บริษัท โททอล เอ็ดดูเคชั่น โซลูชั่น จำกัด
1/2564765  20000-1202Sure Student's Book & Workbook combined edition B (หนังสือเรียน + แบบฝึกหัด)Martyn Hobbs - Julia Starr Keddle330117///บริษัท โททอล เอ็ดดูเคชั่น โซลูชั่น จำกัด
1/2564766  20000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานดร.ฉลวย ม่วงพรวน79126///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1/2564767  20000-1208Career Paths EngineeringCharles Lloyd, James A.Frazier - Jr.MS330117///บริษัท โททอล เอ็ดดูเคชั่น โซลูชั่น จำกัด
1/2564768  20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมThansita Rachalotorn90152///สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1/2564769  20000-1210Career Paths AccountingJohn Taylor, Stephen Peltier - C.P.A.,M.S.330117///บริษัท โททอล เอ็ดดูเคชั่น โซลูชั่น จำกัด
1/2564770  20000-1210Career Paths Business EnglishJohn Taylor, Jeff Zeter330117///บริษัท โททอล เอ็ดดูเคชั่น โซลูชั่น จำกัด
1/2564771  20000-1213Career Paths AgricultureNeil O'Sullivan, James D.Libbin330117///บริษัท โททอล เอ็ดดูเคชั่น โซลูชั่น จำกัด
1/2564772  20000-1215Career Paths TourismVirginia Evans, Jenny Dooley,Veronica Garza330117///บริษัท โททอล เอ็ดดูเคชั่น โซลูชั่น จำกัด
1/2564773  20000-1216Career Paths Hotels & CateringVirginia Evans, Jenny Dooley, Veronica Garza330117///บริษัท โททอล เอ็ดดูเคชั่น โซลูชั่น จำกัด
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (20000-14xx)
1/2564774  20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมมานะ วิชางาม71164///สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
1/2564775  20000-1403คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์วราภรณ์ วงศ์ไตรรัตน์115226///บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2564776  20000-1403คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สุนทรี ภู่พัทธยากร119256///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (20000-15xx)
1/2564777  20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทยสัจจาวุฒิ รอดสำราญ และคณะ89176///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
1/2564778  20000-1503ทักษะชีวิตและสังคมสัจจาวุฒิ รอดสำราญ และคณะ95187///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
1/2564779  20000-1507วัฒนธรรมอาเซียนสัจจาวุฒิ รอดสำราญ และคณะ99216///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา (20000-16xx)
1/2564780  20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพดร.ปาณเดชา ทองเลิศ109218///สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1/2564781  20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพศุภนัน คงสุทธิ์75147///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
1/2564782  20000-1606การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มศักดิ์ วรรลยางกูร104300///บริษัทวังอักษร จำกัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร (20000-20xx)
1/2564783  20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ธงชัย พานิชสติ และคณะ98186///สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1/2564784  20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1พรัชฌ์ ผุดผ่อง93254///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
กลุ่มวิชาเรียนร่วมหลักสูตร (การประกอบอาชีพ) (20001-10xx)
1/2564785  20001-1004กฎหมายแรงงานจิโรจ ถาวรพานิช109216///สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1/2564786  20001-1005กฎหมายพาณิชย์สุภาวดี ภิรมย์รัตน์70235///บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1/2564787  20001-1007กฎหมายก่อสร้างสุพร พงศ์วรินทร์120314///บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2564788  20001-1007กฎหมายก่อสร้างอาทิตย์ สุทธพันธ์78276///สำนักพิมพ์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (20000-12xx)
1/2564789  20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดยุพดี พิษณุไวศยวาท และคณะ78120///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1/2564790  20000-1203การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษวิชายา ปิดชามุก71112///บริษัทวังอักษร จำกัด
1/2564791  20000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการWichian Chaiwutti76118///สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1/2564792  20000-1206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตพูลสุข พงษ์สิฏานนท์5564///สำนักพิมพ์จิตรวัฒน์
1/2564793  20000-1206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตWichian Chaiwutti75124///สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1/2564794  20000-1206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตไกรวัล ศรีประทักษ์6895///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
1/2564795  20000-1207ภาษาอังกฤษโครงงานWichian Chaiwutti6898///สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1/2564796  20000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานพิมพ์ใจ สายวิภู และคณะ87137///บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2564797  20000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานพูลสุข พงษ์สิฏานนท์73107///สำนักพิมพ์จิตรวัฒน์
1/2564798  20000-1213ภาษาอังกฤษสำหรับงานเกษตรแสงเดือน มีครู80133///บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2564799  20000-1220ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันธัญชนก เล่ง และคณะ145172///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2564800  20000-1221ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพธัญชนก เล่ง และคณะ156192///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2564801  20000-1222ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันดวงกมล ก่อเกียรติวนิช19876///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (20000-13xx)
1/2564802  20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสุทธิ อัมรินทร์115301///บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2564803  20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตรศ.ดร.สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี129270///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1/2564804  20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตภาวิณี รัตนคอน และคณะ119269///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
1/2564805  20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมพิชิตชัย เครือรัตน์118234///สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
1/2564806  20000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการมนวรรธณ์ นกอิ่ม99206///บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2564807  20000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการดร.ฉันท์ทิพ สกุลเขมฤทัย และคณะ89160///สำนักพิมพ์จิตรวัฒน์
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (20000-14xx)
1/2564808  20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมดร.ณัฐยา สลับสม73255///บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1/2564809  20000-1404คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการจินตนา ศุภราทิตย์ และคณะ85153///บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (20000-15xx)
1/2564810  20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมสุดชฎา สุทธิศร111204///สำนักพิมพ์จิตรวัฒน์
1/2564811  20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมดร.กิจจา บานชื่น89158///สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร (20000-20xx)
1/2564812  20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2วิยุทธ์ ฉายะยันตร์105204///บริษัทวังอักษร จำกัด
กลุ่มวิชาเรียนร่วมหลักสูตร (การประกอบอาชีพ) (20001-10xx)
1/2564813  20001-1002พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมปภาวี จรูญรัตน์108254///สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1/2564814  20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการดำรงศักดิ์ ชัยสนิท และคณะ88234///บริษัทวังอักษร จำกัด
1/2564815  20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์72244///สำนักพิมพ์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
1/2564816  20001-1005กฎหมายพาณิชย์ชิต ไวสานฑ์สถล93258///สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
กลุ่มวิชาเรียนร่วมหลักสูตร (คอมพิวเตอร์) (20001-20xx)
1/2564817  20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพดร.สมบูรณ์ แซ่เจ็ง132275///สำนักพิมพ์จิตรวัฒน์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (20501)
1/25632  20501-2001หลักพืชกรรมมณฑา ลิมปิยประพันธ์74136///สำนักพิมพ์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
1/25633  20501-2005หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพียงเพ็ญ จ๋ายเจริญ147186///สำนักพิมพ์บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1/25634  20501-2008การเกษตรผสมผสานพรกมล มูลคำ130154///สำนักพิมพ์บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1/25635  20501-2204การผลิตไม้ดอกไม้ประดับสุทัศน์ ลิมปิยประพันธ์90210///สำนักพิมพ์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (20901)
1/25635  20901-1002การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นผศ.พัฒพงษ์ อมรวงศ์90216///สำนักพิมพ์ บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ เทคโนโลยี จำกัด
1/25636  20901-1003คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ สุลักษณ์ อัมพะลพ125264///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/25637  20901-1003คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ เพียงสุรีย์ คำอ่อน125313///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/25638  20901-1004คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้นอัญชลีพร ลาบุญ125266///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/25639  20901-2201การเขียนโปรแกรมติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกผศ.พัฒพงษ์ อมรวงศ์84232///สำนักพิมพ์ บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ เทคโนโลยี จำกัด
กลุ่มวิชาเรียนร่วมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (20700)
1/256319  20700-1001อุตสาหกรรมท่องเที่ยวดร.ธันยธรณ์ คาวาซากิ99184///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/256320  20700-1001อุตสาหกรรมท่องเที่ยวดร.สุริยะ เจียมประชานรากร และคณะ145183///สำนักพิมพ์จิตรวัฒน์
1/256321  20700-1001อุตสาหกรรมท่องเที่ยวอิทธิกร คำไล้117236///บริษัท วังอักษร จำกัด
1/256322  20700-1001อุตสาหกรรมท่องเที่ยวรังสิมา มั่นใจอารย์81208///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/256323  20700-1004พฤติกรรมนักท่องเที่ยววชิราภรณ์ โลหะชาละ98187///สำนักพิมพ์บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1/256324  20700-1005การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวดร.ธันยธรณ์ คาวาซากิ100189///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/256325  20700-1005การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวชลดา ผาริโน89158///บริษัท วังอักษร จำกัด
สาขาวิชาการโรงแรม (20701)
1/256326  20701-2003การประกอบอาหารโรงแรม ธงชัย ทองมา150238///สำนักพิมพ์ สื่อไทย
1/256327  20701-2004งานแม่บ้านโรงแรม สุพรรณี สุกใส150198///สำนักพิมพ์ สื่อไทย
1/256328  20701-2004งานแม่บ้านโรงแรม จิดาภา ปะตังเวสา และคณะ155214///สำนักพิมพ์ สื่อไทย
1/256329  20701-2005การบริการอาหารและเครื่องดื่มอัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน์ และคณะ150190///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/256330  20701-2010ธุรกิจโรงแรมนันทพร สิโยพุทธวงศ์ และคณะ93140///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/256331  20701-2010ธุรกิจโรงแรมธงชัย ทองมา130158///สำนักพิมพ์ สื่อไทย
1/256332  20701-2010ธุรกิจโรงแรมธีราพรรณ อิ่มโอษฐ์114204///บริษัท วังอักษร จำกัด
1/256333  20701-2010ธุรกิจโรงแรมจารุวรรณ กะวิเศษ164280///สำนักพิมพ์บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
สาขาวิชาการท่องเที่ยว (20702)
1/256334  20702-2008มัคคุเทศก์ดุจจันทร์ จริตงาม และคณะ128244///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/256335  20702-2008 มัคคุเทศก์ จิดาภา ปะตังเวสา 145194///สำนักพิมพ์ สื่อไทย
สาขาวิชาการโรงแรม (20701)
1/256336  20701-2004งานแม่บ้านโรงแรมปาริชาต สุพล121222///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
กลุ่มวิชาเรียนร่วมประเภทวิชาพาณิชยกรรม (20200)
1/2563223  20200-1001เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์69228///สำนักพิมพ์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
1/2563224  20200-1002การบัญชีเบื้องต้นวิไล นครสุวรรณ98275///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2563225  20200-1002การบัญชีเบื้องต้นประคอง เจนคุณาวัฒน์109218///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1/2563226  20200-1003การขายเบื้องต้นนภัสภร วรนิธิปรีชา102196///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2563227  20200-1004พิมพ์ไทยเบื้องต้นอารินทร์ จินากูล87278///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2563228  20200-1004พิมพ์ไทยเบื้องต้นจุรีรัตน์ ศรีแสงอ่อน99192///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2563229  20200-1005พิมพ์อังกฤษเบื้องต้นอรวรรณ นันทปัญญา และคณะ83166///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
สาขาวิชาการบัญชี (20201)
1/2563230  20201-2001การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้าโพธิ์ตะวัน ทีโยตระกูล138344///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1/2563231  20201-2002การบัญชีห้างหุ้นส่วนอุษา ผลินยศ127240///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1/2563232  20201-2003การบัญชีบริษัทจำกัดอมรรัตน์ กรีธาธร96239///สำนักพิมพ์บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1/2563233  20201-2004การบัญชีอุตสาหกรรมภัทรานิษฐ์ พัชริศวโรจน์96239///สำนักพิมพ์บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1/2563234  20201-2004การบัญชีอุตสาหกรรมยุพิน พิมศร89206///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1/2563235  20201-2005การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาศุภมาส เรืองลักษณ์วิลาศ127236///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
1/2563236  20201-2005การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสมานจิตต์ สิธุนาคร110194///บริษัท วังอักษร จำกัด
1/2563237  20201-2006การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลอนงค์นุช ปอเจริญ124230///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
1/2563238  20201-2006การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลเกษม มโนสันติ์ และคณะ127240///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2563239  20201-2006การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลสมานจิตต์ สิธุนาคร144294///บริษัท วังอักษร จำกัด
1/2563240  20201-2008กระบวนการจัดทำบัญชีลักขณา สมเจริญศิลป์120358///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2563241  20201-2008กระบวนการจัดทำบัญชีสมศิริ นคราวงศ์108298///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2563242  20201-2008กระบวนการจัดทำบัญชีนงเยาว์ กาญจนภูมิ161340///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2563243  20201-2101การบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญกัณทิมา สุธีดวงสมร117212///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2563244  20201-2101การบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญนวรัตน์ วิบูลย์พันธุ์ และคณะ127240///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2563245  20201-2101การบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญอุษา ผลินยศ116210///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1/2563246  20201-2101การบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญวริยดา บริพันธุ์118228///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1/2563247  20201-2102การบัญชีตั๋วเงินจิตราพร กาญจนพิบูลย์128200///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1/2563248  20201-2103การบัญชีกิจการพิเศษนภาพร ณ เชียงใหม่135264///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2563249  20201-2104การบัญชีร่วมค้าและฝากขายกัณทิมา สุธีดวงสมร100164///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2563250  20201-2104การบัญชีร่วมค้าและฝากขายนงเยาว์ กาญจนภูมิ125236///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2563251  20201-2105การบัญชีเดี่ยวและการกระทบยอดกนกเพิ่ม ขันโคกกรวด84179///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2563252  20201-2105การบัญชีเดี่ยวและการกระทบยอดกัณทิมา สุธีดวงสมร102168///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2563253  20201-2105การบัญชีเดี่ยวและการกระทบยอดไพรสรณ์ สูงสมบัติ และคณะ82178///บริษัท วังอักษร จำกัด
1/2563254  20201-2108การบัญชีสหกรณ์เยาวเรศ เวียงคำ84181///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2563255  20201-2110การคำนวณต้นทุนเพื่องานอาชีพภัทรภร สายเชื้อ86119///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
สาขาวิชาการตลาด (20202)
1/2563256  20202-2001การตลาดเบื้องต้นพนิตตา ตันธเนศ 156204///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2563257  20202-2001การตลาดเบื้องต้นดร. ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา120220///บริษัท วังอักษร จำกัด
1/2563258  20202-2002การขายออนไลน์พนิตตา ตันธเนศ และคณะ155324///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2563259  20202-2003การหาข้อมูลการตลาดพนิตตา ตันธเนศ 117212///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2563260  20202-2004การดำเนินธุรกิจขนาดย่อมดร.ธันยธรณ์ คาวาซากิ124144///สำนักพิมพ์ เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1/2563261  20202-2004การดำเนินธุรกิจขนาดย่อมผศ.สิฏฐากร ชูทรัพย์ และคณะ95249///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
1/2563262  20202-2005การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการวศินวุฒิ พุทธศิริรังสี146180///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
1/2563263  20202-2005การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการรษิกามณ หลักหาญ108184///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2563264  20202-2005การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการอุษณีย์ จิตตะปาโล และคณะ94147///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1/2563265  20202-2007การจัดแสดงสินค้ารวี สีทองสุก และคณะ93140///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2563266  20202-2007การจัดการแสดงสินค้าทวิทย์ บัวทอง145320///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1/2563267  20202-2008การพัฒนาบุคลิกภาพนักขายสุภาพร หลักหาญ95148///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2563268  20202-2008การพัฒนาบุคลิกภาพนักขายดร. ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา93140///บริษัท วังอักษร จำกัด
1/2563269  20202-2101การจัดซื้อเบื้องต้นลักษิกา เหล่าบัวดี99277///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
1/2563270  20202-2102การขายตรงสมศรี (ช่องชนิล) มัชฌเศรษฐ์124232///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2563271  20202-2103การค้าปลีกและการค้าส่งดร.จันทรา ส่งศรี128152///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1/2563272  20202-2104การบรรจุภัณฑ์สุภาพร หลักหาญ102168///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2563273  20202-2108การขายประกันชีวิตวัลภา สรรเสริญ118208///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1/2563274  20202-2112ศิลปะเชิงพาณิชย์นาธาร นุชนุ่ม137171///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1/2563275  20202-2113ศิลปะการขายดร.จันทรา ส่งศรี131154///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
สาขาวิชาการเลขานุการ (20203)
1/2563276  20203-2001การเลขานุการสายใจ วงศ์กาวี108246///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1/2563277  20203-2004การใช้เครื่องใช้สำนักงานนวรัตน์ สาหร่ายทอง138188///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1/2563278  20203-2004การใช้เครื่องใช้สำนักงานนพมาตร์ วาดเมือง168369///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1/2563279  20203-2007งานสารบรรณ ปิยะพร เข็มขาว115235///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2563280  20203-2007งานสารบรรณสุภาภรณ์ เลอเลิศวณิชย์149248///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
1/2563281  20203-2008พิมพ์ประยุกต์สุดาทิพ แดงค้ำคุณ95212///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
1/2563282  20203-2102พิมพ์อังกฤษขั้นพัฒนากุหลาบ ศิริบุญพันธ์148215///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1/2563283  20203-2107การพัฒนาบุคลิกภาพ จันทนา ทวีชาติ120280///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2563284  20203-2107การพัฒนาบุคลิกภาพผุสดี พฤกษะวัน105176///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (20204)
1/2563285  20204-2001ระบบปฏิบัติการเบื้องต้นชัยฤทธิ์ ตอนปัญญา148230///สำนักพิมพ์บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1/2563286  20204-2001ระบบปฏิบัติการเบื้องต้นศิวัช กาญจนชุม148188///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2563287  20204-2002คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ 121224///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2563288  20204-2002คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต และคณะ89207///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
1/2563289  20204-2003คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์พรชัย ทองอินทร์94230///สำนักพิมพ์บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1/2563290  20204-2003คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ บุหลัน เจนร่วมจิต115235///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2563291  20204-2003คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์พรชัย พันธุ์จำนงค์108184///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2563292  20204-2003คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ดร.วีรชัย มาลยเวช99306///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
1/2563293  20204-2004หลักการเขียนโปรแกรมทรงศักดิ์ สัตนาโค133156///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
1/2563294  20204-2004หลักการเขียนโปรแกรมดร.ณัฐวุฒิ ไถ้เงิน133260///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1/2563295  20204-2004หลักการเขียนโปรแกรมขัตติยะ ธนิยผล และคณะ89223///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
1/2563296  20204-2006องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์สมภพ จงจิตต์โพธา115230///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2563297  20204-2006องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ศิวัช กาญจนชุม169228///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2563298  20204-2006องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์สุพินดา สุวรรณศรี145183///สำนักพิมพ์ ซัคเซส มีเดีย
1/2563299  20204-2007โปรแกรมกราฟิกศิวัช กาญจนชุม 159206///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2563300  20204-2007 โปรแกรมกราฟิก พรพรรณ โสภาพล128246///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1/2563301  20204-2007โปรแกรมกราฟิกเมธาสิทธิ์ ต่อภัคชยานันท์ และคณะ97167///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
1/2563302  20204-2008การสร้างเว็บไซต์พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร149191///สำนักพิมพ์ ซัคเซส มีเดีย
1/2563303  20204-2102โปรแกรมประมวลผลคำชัยฤทธิ์ ตอนปัญญา137268///สำนักพิมพ์บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1/2563304  20204-2102โปรแกรมประมวลผลคำวิเชียร เกิดโภคา130317///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2563305  20204-2102โปรแกรมประมวลผลคำศิวัช กาญจนชุม204292///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2563306  20204-2102โปรแกรมประมวลผลคำอำภา กุลธรรมโยธิน และคณะ138200///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1/2563307  20204-2102โปรแกรมประมวลผลคำมนัสชัย กีรติผจญ145330///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
1/2563308  20204-2102โปรแกรมประมวลผลคำ (Microsoft Word 2016)นายวิเชียร วิสุงเร112329///สำนักพิมพ์ บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ เทคโนโลยี จำกัด
1/2563309  20204-2103โปรแกรมตารางงานวิเชียร เกิดโภคา130294///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2563310  20204-2103โปรแกรมตารางงาน มนัสชัย กีรติผจญ159341///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
1/2563311  20204-2104โปรแกรมนำเสนอสุทธิลักษณ์ ชุนประวัติ และคณะ165220///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2563312  20204-2104โปรแกรมนำเสนอจิดาภัส สัมพันธ์สมโภช และคณะ103270///บริษัท วังอักษร จำกัด
1/2563313  20204-2106โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ รชฎ บุญตรา120204///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2563314  20204-2106โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติอร่าม ตันติโสภณวนิช123228///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2563315  20204-2106โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติผศ.ดร. เศรษฐชัย ชัยสนิท และคณะ98248///บริษัท วังอักษร จำกัด
1/2563316  20204-2108การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้นวราภรณ์ อุ้มอังวะ130275///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2563317  20204-2109การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์พรพรรณ โสภาพล และคณะ158296///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1/2563318  20204-2111โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหวธัญภัทร รุ่งฟ้า และคณะ133160///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
กลุ่มวิชาเรียนร่วมประเภทวิชาอุตสาหกรรม (20100)
1/2563356  20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ดร.พรชัย สระศรีสุวรรณ92222///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
1/2563357  20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น นริศ ศรีเมฆ และคณะ79249///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
1/2563358  20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมรังสรรค์ นาทอง130272///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2563359  20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมวิชัย โรมไธสง93172///บริษัท วังอักษร จำกัด
1/2563360  20100-1003งานฝึกฝีมือวิชัย โรมไธสง และคณะ87234///บริษัท วังอักษร จำกัด
1/2563361  20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นสุริยนต์ ฉิ่งแก้ว120283///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2563362  20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นสุเทพ นุชิต และคณะ130354///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2563363  20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นวิโรจน์ สุวรรณรัตน์95176///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
สาขาวิชาช่างยนต์ (20101)
1/2563364  20101-2002งานเครื่องยนต์ดีเซลประสานพงษ์ หาเรือนชีพ141447///สำนักพิมพ์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
1/2563365  20101-2003งานเครื่องล่างรถยนต์ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ139432///สำนักพิมพ์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
1/2563366  20101-2009งานวัดละเอียดช่างยนต์ธัชชัย อมรปิติโชติ120202///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2563367  20101-2009งานวัดละเอียดช่างยนต์ผศ.น. รามจิตติ ฤทธิศร128244///บริษัท วังอักษร จำกัด
1/2563368  20101-2009งานวัดละเอียดช่างยนต์บรรเจิด เปาจีน และคณะ79183///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
1/2563369  20101-2010งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นไพรวรรณ์ พ่อธานี และคณะ120299///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2563370  20101-2101งานเครื่องยนต์เล็กสมชาย วณารักษ์ 99279///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
1/2563371  20101-2102งานจักรยานยนต์ ศรศิลป์ บุญอิ่ม168399///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1/2563372  20101-2103งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้นธัชชัย อมรปิติโชติ110204///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2563373  20101-2105งานปรับอากาศรถยนต์วีรศักดิ์ มะโนน้อม99261///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
1/2563374  20101-2111งานบริการรถยนต์ ภิญโญ ภิรมณ์128224///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1/2563375  20101-9005การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รศ.อำพล ซื่อตรง110207///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1/2563376  20101-9008พลังงานทดแทนนันทภพ จันตระกูล100193///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2563377  20101-9008พลังงานทดแทนชลธิชา เหล็กกล้า110209///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2563378  20101-9008พลังงานทดแทนกิตติพงศ์ ศรีอาหมัด และคณะ118218///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (20102)
1/2563379  20102-2001เขียนแบบเครื่องมือกล 1สุรชัย เหล็มปาน135279///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2563380  20102-2001เขียนแบบเครื่องมือกล 1รักชาติ วิจันทมุข119360///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ (20103)
1/2563381  20103-2001เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 1บรรจง เฟื่องฟู และคณะ115229///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2563382  20103-2009คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม ทรงวุฒิ เสมาคำ87195///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
1/2563383  20103-2012เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สุรชัย เหล็มปาน115336/// สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2563384  20103-2106โลหะวิทยาเบื้องต้นสุรสิทธิ์ แก้วพระอินทร์101255///สำนักพิมพ์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
1/2563385  20103-2111วัสดุช่างเชื่อมประทีป ระงับทุกข์75151///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
1/2563386  20103-2112งานสี นริศ ศรีเมฆ และคณะ95234///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
1/2563387  20103-2209เชื่อมแก๊สไทรทอง เรืองจำรัส105279///สำนักพิมพ์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (20104)
1/2563388  20104-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรงสุธน แก่นต้น115356///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2563389  20104-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรงมยุรี แก้วพันธ์ และคณะ120316///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2563390  20104-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรงพันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์148246///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1/2563391  20104-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรงไวพจน์ ศรีธัญ143288///บริษัท วังอักษร จำกัด
1/2563392  20104-2004เครื่องวัดไฟฟ้าปราโมทย์ ฤกษ์มงคล142282///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2563393  20104-2004เครื่องวัดไฟฟ้าไวพจน์ ศรีธัญ129248///บริษัท วังอักษร จำกัด
1/2563394  20104-2007เครื่องทำความเย็น นุกูล แก้วมะหิงษ์198366///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1/2563395  20104-2007เครื่องทำความเย็นวีระศักดิ์ มะโนน้อม และคณะ97251///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
1/2563396  20104-2009การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ไพฑูรย์ เรืองเพ็ง และคณะ120255///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2563397  20104-2103อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้นสายัณต์ ชื่นอารมย์ และคณะ77152///บริษัท วังอักษร จำกัด
1/2563398  20104-2105หม้อแปลงไฟฟ้า สว่าง จันทร์ขาว 99258///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
1/2563399  20104-2105หม้อแปลงไฟฟ้าอภิรักษ์ สุขเกษม99249///สำนักพิมพ์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
1/2563400  20104-2106การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคารธวัชชัย วัติเรก148237///บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1/2563401  20104-2107ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์สุชิน ชินสีห์115327///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2563402  20104-2111ดิจิทัลเบื้องต้น พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ และคณะ148262///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1/2563403  20104-2113วงจรพัลส์และสวิตชิงชิงชัย ศรีสุรัตน์128247///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1/2563404  20104-2114การส่องสว่างณรงค์ฤทธิ์ นวลเกลี้ยง และคณะ99186///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2563405  20104-2120คณิตศาสตร์ไฟฟ้าสายัณต์ ชื่นอารมย์87196///บริษัท วังอักษร จำกัด
1/2563406  20104-2120คณิตศาสตร์ไฟฟ้าธำรงศักดิ์ หมินก้าหรีม79191///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
สาขาวิชาช่างอเล็กทรอนิกส์ (20105)
1/2563407  20105-2001เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์วิภารัตน์ พุกเงิน และคณะ90183///บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1/2563408  20105-2001เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ และคณะ120196///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1/2563409  20105-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ธนิค ภัคชนาเดชานนท์125290///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2563410  20105-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรงเกียรติศักดิ์ ครุธพุ่ม 133258///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2563411  20105-2006วงจรพัลส์และสวิตชิงศิริวรรณ คำภักดี104278///บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1/2563412  20105-2006วงจรพัลส์และสวิตชิง สุชิน ชินสีห์110300///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2563413  20105-2007วงจรดิจิทัลพันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ และคณะ128262///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1/2563414  20105-2008เครื่องเสียง นนทวัฒน์ ดีบ้านโศก115356///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2563415  20105-2105ไมโครคอนโทรลเลอร์ สุชิน ชินสีห์135291///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (20106)
1/2563416  20106-2004ประมาณราคางานโครงสร้างเอกชัย รัตนโน120222///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2563417  20106-2005ประมาณราคางานสถาปัตยกรรมกรุณาพร รัตนภูผา113314///สำนักพิมพ์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
1/2563418  20106-2104เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์วีรยุทธ์ คเชนทร136418///สำนักพิมพ์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
1/2563419  20106-2113ความปลอดภัยในงานก่อสร้างธวัชชัย เศวตปวิช101256///สำนักพิมพ์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มวิชาภาษาไทย (20000-11xx)
1/2563628  20000-1101ภาษาไทยพื้นฐานอนุจิตร จอนจำรัส112224///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2563629  20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพอนุจิตร จอนจำรัส97184///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2563630  20000-1104การพูดภาษาไทยในงานอาชีพวัชรี เกิดคำ83144///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2563631  20000-1104การพูดภาษาไทยในงานอาชีพ ณานิศ วงศ์สุวรรณ79144///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
1/2563632  20000-1105การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพอุษณีย์ ศุขสุทธิ86147///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (20000-12xx)
1/2563633  20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง Four Corners Student's Book Level 1 A (2nd edition)Jack C. Richards, David Bohlke 245100///Cambridge University Press
1/2563634  20000-1201ภาษาอังกฤษชีวิตจริง Four Corners Student's Book Level 2 A (2nd edition)Jack C. Richards, David Bohlke 245100///Cambridge University Press
1/2563635  20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงอาภัสราภรณ์ ก้อนสีลา87145///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2563636  20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงพูลสุข พงศ์สิฏานนท์6896///สำนักพิมพ์จิตรวัฒน์
1/2563637  20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงLiz & John Soars280144///สำนักพิมพ์ Oxford University Press
1/2563638  20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงLiz & John Soars280144///สำนักพิมพ์ Oxford University Press
1/2563639  20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงLiz & John Soars280144///สำนักพิมพ์ Oxford University Press
1/2563640  20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงLiz & John Soars280144///สำนักพิมพ์ Oxford University Press
1/2563641  20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงLiz & John Soars280144///สำนักพิมพ์ Oxford University Press
1/2563642  20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงLiz & John Soars280144///สำนักพิมพ์ Oxford University Press
1/2563643  20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงLiz & John Soars280144///สำนักพิมพ์ Oxford University Press
1/2563644  20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงSylvia Wheeldon46088///สำนักพิมพ์ Oxford University Press
1/2563645  20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงSylvia Wheeldon46088///สำนักพิมพ์ Oxford University Press
1/2563646  20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด Ventures Level 2 3rd ed. Student's Book Gretchen Bitterlin295165///Cambridge University Press
1/2563647  20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด Interchange Intro B Student's Book 5th PW Edition Jack C. Richards19597///Cambridge University Press
1/2563648  20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด Interchange Intro B Workbook 5th PW EditionJack C. Richards9553///Cambridge University Press
1/2563649  20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด Interchange Level 1B Student's Book 5th PW EditionJack C. Richards19594///Cambridge University Press
1/2563650  20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด Interchange Level 1B Workbook 5th PW EditionJack C. Richards9553///Cambridge University Press
1/2563651  20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด Interchange Level 2B Student's Book 5th EditionJack C. Richards315105///Cambridge University Press
1/2563652  20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด Touchstone 2nd edition Student's Book 1 BMichael Maccarthy27575///Cambridge University Press
1/2563653  20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด Touchstone 2nd edition Student's Book 2 BMichael Maccarthy27574///Cambridge University Press
1/2563654  20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด Cambridge English Empower Elementary Student's BookAdrian Doff399176///Cambridge University Press
1/2563655  20000-1202ภาษาอังกฤษ ฟัง - พูด English in Mind Level 1 2nd ed. Student's BookHerbert Puchta399128///Cambridge University Press
1/2563656  20000-1202ภาษาอังกฤษ ฟัง - พูด English in Mind Level 3 2nd ed. Student's Book Herbert Puchta399128///Cambridge University Press
1/2563657  20000-1202ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด Think Level 1 Student's Book Herbert Puchta325128///Cambridge University Press
1/2563658  20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด Think Level 3 Student's Book Herbert Puchta325128///Cambridge University Press
1/2563659  20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด Four Corners Student's Book Level 1 B (2nd edition)Jack C. Richards245100///Cambridge University Press
1/2563660  20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด Four Corners Student's Book Level 2 B (2nd edition)Jack C. Richards245100///Cambridge University Press
1/2563661  20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดพิมพ์ใจ สายวิภู96167///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2563662  20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดเรณู รัศมิทัต และคณะ93158///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2563663  20000-1202ภาษาอังกฤษฟังพูดผศ.ประไพศรี สงวนวงศ์78124///สำนักพิมพ์จิตรวัฒน์
1/2563664  20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูดดร. ศิริรัตน์ ณ ระนอง85150///บริษัท วังอักษร จำกัด
1/2563665  20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด Ken Wilson and Mike Boyle220128///สำนักพิมพ์ Oxford University Press
1/2563666  20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด Ken Wilson and Mike Boyle260128///สำนักพิมพ์ Oxford University Press
1/2563667  20000-1203การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษปุญญพัฒน์ ติณณพลนันท์115212///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2563668  20000-1203การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษรศ.ดร.ประยงค์ กลั่นฤทธิ์91149///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1/2563669  20000-1204การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันพิมพ์ใจ สายวิภู77122///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2563670  20000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ Ventures Level 4 3rd ed. Student's Book Gretchen Bitterlin295174///Cambridge University Press
1/2563671  20000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการศรีสุดา รัตนไพฑูรย์84136///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2563672  20000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการพูลสุข พงศ์สิฏานนท์6380///สำนักพิมพ์จิตรวัฒน์
1/2563673  20000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการรศ.ดร.ประยงค์ กลั่นฤทธิ์78120///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1/2563674  20000-1207ภาษาอังกฤษโครงงานSylvia Wheeldon46088///สำนักพิมพ์ Oxford University Press
1/2563675  20000-1207ภาษาอังกฤษโครงงานSylvia Wheeldon46088///สำนักพิมพ์ Oxford University Press
1/2563676  20000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพือการทํางาน Cambridge English for Job-huntingColm Downes399112///Cambridge University Press
1/2563677  20000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน ไกรวัล ศรีประทักษ์ 81125///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
กิจกรรมเสริมหลักสูตร (20000-20xx)
1/2563678  20000-208 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน Ventures Level 3 3rd ed. Student's Book Gretchen Bitterlin295174///Cambridge University Press
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (20000-12xx)
1/2563679  20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมศรีสุดา รัตนไพฑูรย์84135///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2563680  20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมSabrina Sopranzi4747///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
1/2563681  20000-1210ภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจอัลชลี ขุนศรีสุข และคณะ93158///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2563682  20000-1210ภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจกนกอร ศรีปัญญา77120///บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1/2563683  20000-1213ภาษาอังกฤษสำหรับงานเกษตรชนากานต์ จิตรมะโน80132///บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1/2563684  20000-1218ภาษาอังกฤษสำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศรศ.ดร.ประยงค์ กลั่นฤทธิ์91152///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1/2563685  20000-1218ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ Infotech English for Computer UsersSantiago Remacha Esteras 585170///Cambridge University Press
1/2563686  20000-1221ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพชัญญา วินัยสวัสดิ์ และคณะ79138///สำนักพิมพ์ออล บุ๊คส์
สาขาวิชาธุรกิจการกีฬา (20212)
1/2563687  20212-2001ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ Business Start-Up 2Mark Ibbotson389128///Cambridge University Press
1/2563688  20212-002 การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ Real Listening and Speaking Level 2 Without answersSally Logan349102///Cambridge University Press
1/2563689  20212-2003การอ่านเอกสารภาษาอังกฤษ ทางธุรกิจ Real Reading Level 3 Without answersLiz Driscoll28996///Cambridge University Press
1/2563690  20212-2006ภาษาอังกฤษเพื่องานสํานักงาน Business Explorer 3 Student's BookGareth Knigh385128///Cambridge University Press
1/2563691  20212-2008ภาษาอังกฤษเพื่องานนําเสนอ Present Yourself 1, Experiences Student's BookSteven Gershon379122///Cambridge University Press
1/2563692  20212-2008ภาษาอังกฤษเพื่องานนําเสนอ Present Yourself Level 2 : Viewpoint , Student's Book 2nd EditionSteven Gershon 379122///Cambridge University Press
1/2563693  20212-2103ภาษาอังกฤษเพื่องานประชาสัมพันธ์ Cambridge English for the MediaNick Ceramella485112///Cambridge University Press
1/2563694  20212-2108ภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจค้าปลีก Business Explorer 1 Student's Book Gareth Knigh385112///Cambridge University Press
1/2563695  20000-9204ภาษาอังกฤษเพื่องานสำนักงานดร.ฉลวย ม่วงพรวน75110///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1/2563696  20000-9205ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขายยุพดี พิษณุไวศยวาท และคณะ75115///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (20000-13xx)
1/2563697  20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒ��าทักษะชีวิตสุด ปลื้มใจ105252///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2563698  20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒ��าทักษะชีวิตวินัย เจริญสุข121248///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2563699  20000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเบญจวรรณ เตชวิช128304///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1/2563700  20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมดร.ทิพวรรณ สายพิณ115236///บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1/2563701  20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมปิยลักษณ์ รัตนวิทย์96178///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2563702  20000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาช่างอุตสาหกรรมวิวัฒน์ รอดเกิด128324///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1/2563703  20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมรศ.ดร.สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี103200///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1/2563704  20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมผศ.ดร.ชัยพร จิตรอารี และคณะ100189///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1/2563705  20000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ณัฐวรรณ แสงสวี145308///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
1/2563706  20000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการดร.จักรพันธุ์ ปัญจะสุวรรณ และคณะ99188///สำนักพิมพ์จิตรวัฒน์
1/2563707  20000-1306โครงงานวิทยาศาสตร์ชุติมา พยุงผล100192///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2563708  20000-1306โครงงานวิทยาศาสตร์รมิดา ชาญประโคน59124///บริษัท วังอักษร จำกัด
1/2563709  20000-1306โครงงานวิทยาศาสตร์ สุเทพ สุขเจริญ99215///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (20000-14xx)
1/2563710  20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพสุพิศา เขียวสีม่วง103200///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2563711  20000-1403คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ผศ.มานะ เสียงสนั่น95176///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1/2563712  20000-1404คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการกัณทิมา สุธีดวงสมร56110///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
1/2563713  20000-1404คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการวราภรณ์ วงศ์ไตรรัตน์49119///บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1/2563714  20000-1404คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการรศ.ดร.สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์ และคณะ80136///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1/2563715  20000-1406สถิติการทดลองประณัตกานต์ ลังการ์พินธุ์ 94172///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2563716  20000-1406สถิติการทดลองอำนวย สุขใย65144///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (20000-15xx)
1/2563717  20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมยิ่งเยาวลักษณ์ กะรัสนันทน์ 99188///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2563718  20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทยศิวัช กาญจนชุม96180///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2563719  20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทยฉันทนา ปรรณารม166368///บริษัท วังอักษร จำกัด
1/2563720  20000-1503ทักษะชีวิตและสังคมยิ่งเยาวลักษณ์ กะรัสนันทน์ 83144///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2563721  20000-1504ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทยมาลินี สวยค้าข้าว96180///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2563722  20000-1504ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทยสัจจาวุฒิ รอดสำราญ และคณะ95192///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
1/2563723  20000-1505อาเซียนศึกษาผศ.ดร. เศรษฐชัย ชัยสนิท และคณะ96180///บริษัท วังอักษร จำกัด
1/2563724  20000-1505อาเซียนศึกษาสัจจาวุฒิ รอดสำราญ และคณะ97207///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
1/2563725  20000-1506เหตุการณ์ปัจจุบันรศ.ดร.สวัสดิ์ ประทุมราช และคณะ80136///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1/2563726  20000-1507วัฒนธรรมอาเซียนเรณู สมบัติใหม่94174///สำนักพิมพ์ เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา (20000-16xx)
1/2563727  20000-1601ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะชญาดา สุขเสริม118240///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2563728  20000-1602เพศวิถีศึกษากิจจา บานชื่น103200///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2563729  20000-1602เพศวิถีศึกษาสมจิตร เกิดปรางค์96180///สำนักพิมพ์จิตรวัฒน์
1/2563730  20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ กฤษฎี ศรีจามร74120///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร (20000-20xx)
1/2563731  20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ดร.กิจจา บานชื่น และคณะ100193///สำนักพิมพ์จิตรวัฒน์
1/2563732  20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1วิยุทธ์ ฉายะยันตร์87230///บริษัท วังอักษร จำกัด
1/2563733  20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ดร.สมบัติ เดชบำรุง และคณะ105206///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1/2563734  20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1นายบุญไสย์ มาตย์นอก87325///สำนักพิมพ์ อาร์ต แอนด์ สเก๊าท์
1/2563735  20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2พรัชฌ์ ผุดผ่อง79198///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2563736  20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2กิจจา บานชื่น และคณะ118276///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1/2563737  20000-2007กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปาณเดชา ทองเลิศ74120///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
กลุ่มวิชาเรียนร่วมหลักสูตร (การประกอบอาชีพ) (20001-10xx)
1/2563738  20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยภาณุพงษ์ คลังกลาง และคณะ110240///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2563739  20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยกิจจา บานชื่น106208///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2563740  20001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมวันเพ็ญ วาสเอื้อยวงศ์ และคณะ105207///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2563741  20001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมพรวิวาห์ กึกก้อง109209///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2563742  20001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมดร.ฉันท์ทิพ สกุลเขมฤทัย และคณะ71112///สำนักพิมพ์จิตรวัฒน์
1/2563743  20001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ธงชัย เฟาสันเทียะ และคณะ83144///สำนักพิมพ์ เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1/2563744  20001-1002พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมวิสูตร พึ่งชื่น106208///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2563745  20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการอำไพวรรณ ไชยอนันต์83215///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
1/2563746  20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ พนิตพร กลางประพันธ์120259///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2563747  20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการอารยา อินทร์จันทร์103200///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
1/2563748  20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการธีรวัฒน์ หินแก้ว100190///สำนักพิมพ์ เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1/2563749  20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการวันรัก วงศ์แก้ว100192///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1/2563750  20001-1004กฎหมายแรงงานผศ. ดร.สุวิมล พิชญไพบูลย์60126///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
1/2563751  20001-1004กฎหมายแรงงานวิชาญ โพธิสิทธ์61194///บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1/2563752  20001-1005กฎหมายพาณิชย์สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์79280///สำนักพิมพ์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มวิชาเรียนร่วมหลักสูตร (คอมพิวเตอร์) (20001-20xx)
1/2563753  20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพดร.ฉันท์ทิพย์ ลีลิตธรรม112207///บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1/2563754  20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ มะลิวรรณ์ พลาวุฑฒ์109223///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
1/2563755  20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพบุญสืบ โพธิ์ศรี และคณะ128302///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา (20000-16xx)
1/2563756  20000-1605ทักษะสุขภาพนพ.สมชาย สุพันธุ์วนิช และคณะ115232///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (20501)
2/25621  20501-2003ช่างเกษตรเบื้องต้นอ.ผ่องพิศุทธิ์ ลาลุน139323///สำนักพิมพ์บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (20901)
2/25622  20901-1006เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นผศ.ดร. เศรษฐชัย ชัยสนิท62216///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/25623  20901-1006เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นพนม บุญญ์ไพร120247///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/25624  20901-2010การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้นผศ.ดร. เศรษฐชัย ชัยสนิท173382///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
กลุ่มวิชาเรียนร่วมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (20700)
2/25627  20700-1001อุตสาหกรรมท่องเที่ยวปัญจวรรณ อ่อนหวาน69222///สำนักพิมพ์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2/25628  20700-1002ศิลปวัฒนธรรมไทยอ.พัฏฐ์รดา แสงศรีเรือง88160///สำนักพิมพ์บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
2/25629  20700-1003ศิลปะการให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอิทธิกร คำไล้75184///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/256210  20700-1004 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ปาริชาติ เยพิทักษ์95188///สำนักพิมพ์สื่อไทย
2/256211  20700-1006ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยวลีชัย ปัญญาวงศ์งาม78120///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
2/256212  20700-1006ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยวลีชัย ปัญญาวงศ์งาม87143///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
สาขาวิชาการโรงแรม (20701)
2/256213  20701-2007เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่มปาริชาติ สุพล96148///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
2/256214  20701-2007เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่มทรงสมร กิตติวุฒิเวช131158///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/256215  20701-2007 เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม จิดาภา ปะตังเวสา และคณะ150214///สำนักพิมพ์สื่อไทย
สาขาวิชาการท่องเที่ยว (20702)
2/256216  20702-2003 นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว บุศกร ลิ่มภักดีประดิษฐ์210309///สำนักพิมพ์สื่อไทย
2/256217  20702-2106 อาหารและเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว มัชฌิมา อุดมศิลป์150207///สำนักพิมพ์สื่อไทย
2/256218  20702-2109 ธุรกิจ MICE จารุวรรณ ไชยขุนพล และคณะ150198///สำนักพิมพ์สื่อไทย
กลุ่มวิชาเรียนร่วมประเภทวิชาพาณิชยกรรม (20200)
2/256271  20200-1001เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นดำรงศักดิ์ ชัยสนิท และคณะ69158///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/256272  20200-1001เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นดร.เสาวลักษณ์ จิตติมงคล97269///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
2/256273  20200-1001เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นดร.วรวิทย์ ศรีสุวรรณ120241///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/256274  20200-1002การบัญชีเบื้องต้นจิตินันท์ วงศ์นาวี71231///สำนักพิมพ์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2/256275  20200-1002การบัญชีเบื้องต้น ส้มไทย ศิริเมร์ และคณะ90347///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/256276  20200-1002การบัญชีเบื้องต้นนันท์ ศรีสุวรรณ93256///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/256277  20200-1002 การบัญชีเบื้องต้น สุมาลี เกตุรามฤทธิ์105301///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
2/256278  20200-1002การบัญชีเบื้องต้น พัชรินทร์ แสงนิล115324///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/256279  20200-002 การบัญชีเบื้องต้น วรรณา วงศ์วิวัฒน์89343///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/256280  20200-1003การขายเบื้องต้นนภัสภร วรนิธิปรีชา78196///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
2/256281  20200-1003 การขายเบื้องต้น บุศกร ลิ่มภักดีประดิษฐ์100198///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
2/256282  20200-1004พิมพ์ไทยเบื้องต้นมารี โพธิ์วงษ์68192///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/256283  20200-1004พิมพ์ไทยเบื้องต้นอ.สุวรรณ เจียมจิตรวนิช109216///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
2/256284  20200-1004 พิมพ์ไทยเบื้องต้น วรรณี ชิดเชื้อวงศ์110193///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
2/256285  20200-1005พิมพ์อังกฤษเบื้องต้นมารี โพธิ์วงษ์65176///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/256286  20200-1005พิมพ์อังกฤษเบื้องต้นอ.ยุพิน แสงเหมือนเพ็ชร และคณะ79248///สำนักพิมพ์บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
2/256287  20200-1005พิมพ์อังกฤษเบื้องต้นพาณี ล้ออุทัย และคณะ93228///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
2/256288  20200-1005พิมพ์อังกฤษเบื้องต้นนีรนุช ฉายเสมแสง110220///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
สาขาวิชาการบัญชี (20201)
2/256289  20201-2001การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้าเยาวเรศ เวียงคำ90218///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/256290  20201-2001การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้าอ.ศุภมาส เรืองลักษณ์วิลาศ109309///สำนักพิมพ์บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
2/256291  20201-2001 การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า วินัย ร่มบารมี118288///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
2/256292  20201-2001การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้าภัชราภรณ์ บุญลือ124144///สำนักพิมพ์เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
2/256293  20201-2001การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้ามนัสชัย กีรติผจญ และคณะ120367///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/256294  20201-2001การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้ากนกเพิ่ม ขันโคกกรวด125376///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/256295  20201-2001การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้านันท์ ศรีสุวรรณ127242///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/256296  20201-2001 การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า จิตราพร กาญจนพิบูลย์ และคณะ128334///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
2/256297  20201-2001การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้ากัณทิมา สุธีดวงสมร137268///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
2/256298  20201-2001การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้านิตย์รดี สุขปานประดิษฐ์138272///สำนักพิมพ์ จิตรวัฒน์
2/256299  20201-2001การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้าวิไล นครสุวรรณ153316///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
2/2562100  20201-2001การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้าอ.นาตยา แสงวันลอย158375///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
2/2562101  20201-2002การบัญชีห้างหุ้นส่วนผกากรอง บรรดาศักดิ์92223///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/2562102  20201-2002การบัญชีห้างหุ้นส่วนอ.สุขใจ ตอนปัญญา103274///สำนักพิมพ์บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
2/2562103  20201-2002การบัญชีห้างหุ้นส่วนสุชาดา เรืองพริ้ม105296///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/2562104  20201-2002การบัญชีห้างหุ้นส่วนนันท์ ศรีสุวรรณ105178///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/2562105  20201-2002การบัญชีห้างหุ้นส่วน มนัสชัย กีรติผจญ และคณะ109310///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562106  20201-2002การบัญชีห้างหุ้นส่วนนุชนารถ อินทรโคกสูง129247///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
2/2562107  20201-2002การบัญชีห้างหุ้นส่วนวิไล นครสุวรรณ135264///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
2/2562108  20201-2003การบัญชีบริษัทจำกัดจริยา พูนสวัสดิ์89204///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/2562109  20201-2003การบัญชีบริษัทจำกัดสมยศ เหมวัสดุกิจ105180///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/2562110  20201-2003การบัญชีบริษัทจำกัดเพ็ญศรี เลิศเกียรติวิทยา120358///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562111  20201-2003การบัญชีบริษัทจำกัดวิไล นครสุวรรณ122224///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
2/2562112  20201-2003การบัญชีบริษัทจำกัดอ.ณัฐชนก นาคณรงค์สวัสดิ์143288///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
2/2562113  20201-2004การบัญชีอุตสาหกรรมวรรณา วงศ์วิวัฒน์95279///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562114  20201-2004การบัญชีอุตสาหกรรมมนัสชัย กีรติผจญ และคณะ109307///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562115  20201-2004 การบัญชีอุตสาหกรรม วินัย ร่มบารมี และคณะ118224///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
2/2562116  20201-2004การบัญชีอุตสาหกรรมกนกเพิ่ม ขันโคกกรวด100264///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/2562117  20201-2004การบัญชีอุตสาหกรรมอ.ภัทรภร สายเชื้อ127240///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
2/2562118  20201-2004การบัญชีอุตสาหกรรมนงเยาว์ กาญจนภูมิ128244///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
2/2562119  20201-2004 การบัญชีอุตสาหกรรม ยุวดี วงค์กาปิน128270///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
2/2562120  20201-2005การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอ.สุธยา หงส์ศุภางค์พันธ์85192///สำนักพิมพ์บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
2/2562121  20201-2005การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอ.เวก ศิริพิมลวาทิน97149///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
2/2562122  20201-2005การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเยาวเรศ เวียงคำ99260///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/2562123  20201-2005การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเกษม มโนสันติ์ และคณะ114204///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
2/2562124  20201-2005การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจินตนา แสงวิจิตร115327///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/2562125  20201-2005 การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จิโรจ ถาวรพานิช138278///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
2/2562126  20201-2006การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลอ.วารุณี เอี่ยมอารมณ์94259///สำนักพิมพ์บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
2/2562127  20201-2006การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลอ.เวก ศิริพิมลวาทิน110188///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
2/2562128  20201-2006การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลสำเภา ศรีปาน115328///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/2562129  20201-2006การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล เพ็ญศรี เลิศเกียรติวิทยา115328///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562130  20201-2006 การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล อัญชนา เหมวงศ์กุล118254///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
2/2562131  20201-2006 การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล พีรดิษย์ แพงงา128328///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
2/2562132  20201-2007การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชีพินรัฎ สีตลวรางค์124231///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
2/2562133  20201-2008กระบวนการจัดทำบัญชีนันท์ ศรีสุวรรณ109302///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/2562134  20201-2008กระบวนการจัดทำบัญชีเพ็ญศรี เลิศเกียรติวิทยา125387///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562135  20201-2101การบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญวรรณา วงศ์วิวัฒน์95247///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562136  20201-2102การบัญชีตั๋วเงินพวงรัตน์ พวงทิพย์79160///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/2562137  20201-2102การบัญชีตั๋วเงินผกากรอง บรรดาศักดิ์80170///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/2562138  20201-2102การบัญชีตั๋วเงินศรายุฏต์ อมตะไพบูลย์82175///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562139  20201-2102การบัญชีตั๋วเงินวิไล นครสุวรรณ97152///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
2/2562140  20201-2102การบัญชีตั๋วเงินอ.อุษา ผลินยศ132247///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
2/2562141  20201-2103การบัญชีกิจการพิเศษสมานจิตต์ สินธุนาคร และคณะ79162///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/2562142  20201-2103การบัญชีกิจการพิเศษสมศิริ นคราวงศ์80174///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/2562143  20201-2103 การบัญชีกิจการพิเศษ โพธิ์ตะวัน ทีโยตระกูล108192///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
2/2562144  20201-2103การบัญชีกิจการพิเศษ วรรณา วงศ์วิวัฒน์115327///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562145  20201-2104การบัญชีร่วมค้าและฝากขายพัชรินทร์ แสงนิล85192///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/2562146  20201-2104การบัญชีร่วมค้าและฝากขายวรรณา วงศ์วิวัฒน์90216///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562147  20201-2104การบัญชีร่วมค้าและฝากขายมนัสชัย กีรติผจญ109303///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562148  20201-2105การบัญชีเดี่ยวและกระทบยอดวรรณา วงศ์วิวัฒน์82175///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562149  20201-2106 การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี วินัย ร่มบารมี และคณะ86121///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
2/2562150  20201-2106การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชีนันรณา จำลอง90210///สำนักพิมพ์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2/2562151  20201-2106การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี วิเชียร เกิดโภคา และคณะ120347///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/2562152  20201-2106การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชีจิราภร อเนกศุภพล134260///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
2/2562153  20201-2106การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชีมนัสชัย กีรติผจญ149327///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562154  20201-2106การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชีภัชราภรณ์ บุญลือ154198///สำนักพิมพ์เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
2/2562155  20201-08 Career Paths Sales and Marketing (ภาษาอังกฤษเพื่องานขายและการตลาด)Virginia Evans330117///Express Publishing
2/2562156  20201-18 Career Paths Information Technology (ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสำนักงาน)Virginia Evans330117///Express Publishing
สาขาวิชาการตลาด (20202)
2/2562157  20202-2001การตลาดเบื้องต้น ผศ.สิฏฐากร ชูทรัพย์ และคณะ92231///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562158  20202-2001การตลาดเบื้องต้นสุคนธจรินทร์ ไกรศรวัชร110212///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/2562159  20202-2001การตลาดเบื้องต้นพนิตตา ตันธเนศ 115204///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
2/2562160  20202-2001การตลาดเบื้องต้นสุภาภรณ์ ธีระจันทร์154199///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
2/2562161  20202-2002การขายออนไลน์วัลภา สรรเสริญ128157///สำนักพิมพ์ จิตรวัฒน์
2/2562162  20202-2003การหาข้อมูลการตลาดจินตภา พุทธศิริรังษี99159///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
2/2562163  20202-2003การหาข้อมูลการตลาดผศ.สิฏฐากร ชูทรัพย์ และคณะ99263///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562164  20202-2004การดำเนินธุรกิจขนาดย่อมสุภาภรณ์ ธีระจันทร์135260///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
2/2562165  20202-2004การดำเนินธุรกิจขนาดย่อมอ.สมคิด มิมมา149283///สำนักพิมพ์บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
2/2562166  20202-2004การดำเนินธุรกิจขนาดย่อมอ.เพ็ญศรี เขมะสุวรรณ และคณะ148312///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
2/2562167  20202-2005การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการวาริษฐา เนียมน้อม และคณะ135259///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562168  20202-2006 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย บุศกร ลิ่มภักดีประดิษฐ์108200///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
2/2562169  20202-2006การโฆษณาและส่งเสริมการขายลัดดา ตันศรี115264///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/2562170  20202-2006 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย วลัย ซ่อนกลิ่น ��ละคณะ128198///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
2/2562171  20202-2006การโฆษณาและการส่งเสริมการขายวัลภา สรรเสริญ150191///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
2/2562172  20202-2007การจัดแสดงสินค้าสายชล วิสุทธิ์สมุทร และคณะ82183///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562173  20202-2007การจัดแสดงสินค้าสิรีพร เส็นติหยะ167223///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
2/2562174  20202-2008การพัฒนาบุคลิกภาพนักขายสิรีพร เส็นติหยะ105174///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
2/2562175  20202-2008 การพัฒนาบุคลิกภาพนักขายผศ.สุพีร์ ลิ่มไทย และคณะ135218///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562176  20202-2008การพัฒนาบุคลิกภาพนักขายอ.สมคิด มิมมา142194///สำนักพิมพ์บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
2/2562177  20202-2101การจัดซื้อเบื้องต้นอ.วิภาวรรณ ร่วมชาติ105175///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
2/2562178  20202-2102การขายตรง สายชล วิสุทธิ์สมุทร87207///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562179  20202-2102การขายตรง จารุวรรณ ไทรทอง99285///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/2562180  20202-2102การขายตรงอ.จิราภรณ์ ปรีชา และคณะ110192///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
2/2562181  20202-2102การขายตรง นชนก อุ่นเรือน120283///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/2562182  20202-2102 การขายตรง ช่อ ณัฐปภัชญา128216///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
2/2562183  20202-2103การค้าปลีกและการค้าส่งพรนภา ดำมณี84178///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
2/2562184  20202-2103การค้าปลีกและการค้าส่งลักษิกา เหล่าบัวดี99279///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562185  20202-2103การค้าปลีกและการค้าส่งดร. ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา120220///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/2562186  20202-2104 การบรรจุภัณฑ์ วรรณชนก จอมราชคม และคณะ128214///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
2/2562187  20202-2105ลูกค้าสัมพันธ์วัลภา สรรเสริญ85119///สำนักพิมพ์ จิตรวัฒน์
2/2562188  20202-2105ลูกค้าสัมพันธ์สายชล วิสุทธิ์สมุทร 99175///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562189  20202-2106การกำหนดราคาสายชล วิสุทธิ์สมุทร และคณะ75167///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562190  20202-2106การกำหนดราคาอ.สมพิศ เล็กเฟื่องฟู และคณะ90135///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
2/2562191  20202-2107การประกันภัยอ.วัลภา สรรเสริญ110194///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
2/2562192  20202-2107 การประกันภัย ทวี บัวทอง และคณะ138264///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
2/2562193  20202-2109การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สายชล วิสุทธิ์สมุทร และคณะ89219///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562194  20202-2109การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สังวาลย์ อยู่ทรง115228///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/2562195  20202-2111การค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สายชล วิสุทธิ์สมุทร และคณะ79103///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562196  20202-2111การค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอ.วัลภา สรรเสริญ128152///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
2/2562197  20202-2113ศิลปะการขาย ผศ.สิฏฐากร ชูทรัพย์ และคณะ135223///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562198  20202-2114 กฎหมายธุรกิจค้าปลีกและขายตรง จิโรจ ถาวรพานิช100184///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
2/2562199  20202-2114กฎหมายธุรกิจค้าปลีกและขายตรงอ.ทวี บัวทอง และคณะ110197///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
สาขาวิชาการเลขานุการ (20203)
2/2562200  20203-2001การเลขานุการ สุวรรณา เจียมวิจิตรกุล110205///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
กลุ่มวิชาเรียนร่วมประเภทวิชาอุตสาหกรรม (20100)
2/2562201  20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นรศ.อำพล ซื่อตรง85201///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
สาขาวิชาการเลขานุการ (20203)
2/2562201  20203-2001การเลขานุการอ.สุภาณี เอาทองทิพย์124232///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
กลุ่มวิชาเรียนร่วมประเภทวิชาอุตสาหกรรม (20100)
2/2562202  20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมสุระพงษ์ แสนบุญรัตน์80135///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
สาขาวิชาการเลขานุการ (20203)
2/2562202  20203-2007งานสารบรรณสกุล ธัญญเจริญ98168///สำนักพิมพ์ จิตรวัฒน์
กลุ่มวิชาเรียนร่วมประเภทวิชาอุตสาหกรรม (20100)
2/2562203  20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมรังสรรค์ นาทอง97272///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
สาขาวิชาการเลขานุการ (20203)
2/2562203  20203-2102 พิมพ์อังกฤษขั้นพัฒนา วรรณี ชิดเชื้อวงศ์128165///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
กลุ่มวิชาเรียนร่วมประเภทวิชาอุตสาหกรรม (20100)
2/2562204  20100-1002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม เสกสรร ศรียศ108232///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
สาขาวิชาการเลขานุการ (20203)
2/2562204  20203-2107 การพัฒนาบุคลิกภาพ เสาวพา เวศกาวี148328///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
กลุ่มวิชาเรียนร่วมประเภทวิชาอุตสาหกรรม (20100)
2/2562205  20100-1002 งานฝึกฝีมือ พัฒน์ชัย พรมทา109262///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (20204)
2/2562205  20204-2001ระบบปฏิบัติการเบื้องต้นสุวิทยชาญ แก้วสุวรรณ137167///สำนักพิมพ์เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
กลุ่มวิชาเรียนร่วมประเภทวิชาอุตสาหกรรม (20100)
2/2562206  20100-1003งานฝึกฝีมือฤกษ์ชัย เพ็ชรคง93254///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (20204)
2/2562206  20204-2004หลักการเขียนโปรแกรมศิริพร อ่วมมีเพียร66112///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
กลุ่มวิชาเรียนร่วมประเภทวิชาอุตสาหกรรม (20100)
2/2562207  20100-1003งานฝึกฝีมือ ไทรทอง เรืองจำรัส97183///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (20204)
2/2562207  20204-2004หลักการเขียนโปรแกรมพัชรินทร์ กิตติพัชรากร115252///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
กลุ่มวิชาเรียนร่วมประเภทวิชาอุตสาหกรรม (20100)
2/2562208  20100-1003งานฝึกฝีมือทวี มณีสาย และคณะ103196///สำนักพิมพ์ จิตรวัฒน์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (20204)
2/2562208  20204-2004หลักการเขียนโปรแกรมดร. เศรษฐาพันธ์ สุกใส125267///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
กลุ่มวิชาเรียนร่วมประเภทวิชาอุตสาหกรรม (20100)
2/2562209  20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นอ.ภาณุวัฒน์ หนูกิจ124300///สำนักพิมพ์บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (20204)
2/2562209  20204-2004 หลักการเขียนโปรแกรม ธนานนท์ โดมทอง128252///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
กลุ่มวิชาเรียนร่วมประเภทวิชาอุตสาหกรรม (20100)
2/2562210  20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นนายประทีป ระงับทุกข์126261///สำนักพิมพ์แสงสว่าง
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (20204)
2/2562210  20204-2004หลักการเขียนโปรแกรมอ.พนม บุญญ์ไพร139216///สำนักพิมพ์บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
กลุ่มวิชาเรียนร่วมประเภทวิชาอุตสาหกรรม (20100)
2/2562211  20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นไวพจน์ ศรีธัญ และคณะ105304///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (20204)
2/2562211  20204-2007โปรแกรมกราฟิก อัญชลีพร ลาบุญ125268///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
กลุ่มวิชาเรียนร่วมประเภทวิชาอุตสาหกรรม (20100)
2/2562212  20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นอ.พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์127255///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (20204)
2/2562212  20204-2008การสร้างเว็บไซต์วิภาวี ณ นิมิต และคณะ110218///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
กลุ่มวิชาเรียนร่วมประเภทวิชาอุตสาหกรรม (20100)
2/2562213  20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นสุรพล พลเยี่ยม65146///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (20204)
2/2562213  20204-2008 การสร้างเว็บไซต์ สุนทรีย์ โพธิ์อิ่ม และคณะ128236///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
กลุ่มวิชาเรียนร่วมประเภทวิชาอุตสาหกรรม (20100)
2/2562214  20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นวัชรธน ขอพรกลาง94175///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (20204)
2/2562214  20204-2008การสร้างเว็บไซต์สมบัติ สวัสดิ์ผล และคณะ159307///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
กลุ่มวิชาเรียนร่วมประเภทวิชาอุตสาหกรรม (20100)
2/2562215  20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นจักรินทร์ คงสิบ97180///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (20204)
2/2562215  20204-2101 อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ สุนทรีย์ โพธิ์อิ่ม และคณะ110124///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
กลุ่มวิชาเรียนร่วมประเภทวิชาอุตสาหกรรม (20100)
2/2562216  20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นมนัส นิระโส120226///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (20204)
2/2562216  20204-2103โปรแกรมตารางงานอ.อำภา กุลธรรมโยธิน138188///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
กลุ่มวิชาเรียนร่วมประเภทวิชาอุตสาหกรรม (20100)
2/2562217  20100-1008งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นอ.สามารถ สมบุตร112224///สำนักพิมพ์บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (20204)
2/2562217  20204-2105โปรแกรมฐานข้อมูลวิภาวี ณ นิมิต115246///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
กลุ่มวิชาเรียนร่วมประเภทวิชาอุตสาหกรรม (20100)
2/2562218  20100-008 งานนิวเมตริกส์และไฮโดรลิกส์เบื้องต้น กิตติพันธ์ ไทยสงค์86327///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (20204)
2/2562218  20204-2105โปรแกรมฐานข้อมูลผศ.ดร. เศรษฐชัย ชัยสนิท118216///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
สาขาวิชาช่างยนต์ (20101)
2/2562219  20101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนผศ. น.อ.รามจิตติ ฤทธิศร111308///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (20204)
2/2562219  20204-2105 โปรแกรมฐานข้อมูล ไมตรี ฉลาดธรรม138278///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
สาขาวิชาช่างยนต์ (20101)
2/2562220  20101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนสงกรานต์ ณ วิเชียร115264///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (20204)
2/2562220  20204-2109การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ประภาวรรณ เกษวิริยะการณ์130293///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
สาขาวิชาช่างยนต์ (20101)
2/2562221  20101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนรศ.อำพล ซื่อตรง138208///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (20204)
2/2562221  20204-2118การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผศ.พัฒพงษ์ อมรวงศ์90216///สำนักพิมพ์มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ เทคโนโลยี
สาขาวิชาช่างยนต์ (20101)
2/2562222  20101-2002งานเครื่องยนต์ดีเซลธัชชัย อมรปิติโชติ110272///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
สาขาวิชาธุรกิจการกีฬา (20212)
2/2562222  20212-2101ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการท่องเที่ยวลีชัย ปัญญาวงศ์งาม130143///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
สาขาวิชาช่างยนต์ (20101)
2/2562223  20101-2002งานเครื่องยนต์ดีเซลรศ.อำพล ซื่อตรง128259///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
2/2562224  20101-2002 งานเครื่องยนต์ดีเซล วีระ ทองประสิทธ์ และคณะ150334///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
2/2562225  20101-2002งานเครื่องยนต์ดีเซล บรรเจิด เปาจีน159352///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562226  20101-2003งานเครื่องล่างรถยนต์วีระศักดิ์ มะโนน้อม115330///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562227  20101-2003งานเครื่องล่างรถยนต์รศ.อำพล ซื่อตรง118223///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
2/2562228  20101-2004งานส่งกำลังรถยนต์ วีระศักดิ์ มะโนน้อม105316///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562229  20101-2005งานไฟฟ้ารถยนต์ผศ. น.อ.บุญเลิศ ปีกขุนทด และคณะ116329///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/2562230  20101-2006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นผศ. น.อ.รามจิตติ ฤทธิศร108188///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/2562231  20101-2006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นรศ.อำพล ซื่อตรง และคณะ110207///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
2/2562232  20101-2006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นอ.อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล135215///สำนักพิมพ์บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
2/2562233  20101-2007กลศาสตร์เครื่องกล ดร.พุทธ ธรรมสุนา110260///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/2562234  20101-2007กลศาสตร์เครื่องกลผศ. น.อ.รามจิตติ ฤทธิศร156326///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/2562235  20101-2008งานขับรถยนต์สมชาย วณารักษ์89205///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562236  20101-2008งานขับรถยนต์รศ.อำพล ซื่อตรง148207///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
2/2562237  20101-2009งานวัดละเอียดช่างยนต์รศ.อำพล ซื่อตรง98170///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
2/2562238  20101-2009งานวัดละเอียดช่างยนต์ สังเวียน นาคะ99164///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/2562239  20101-2009งานวัดละเอียดช่างยนต์ เสถียร มะสุทธิ และคณะ110215///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/2562240  20101-2010 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น อำนาจ ชนพิทักษ์138275///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
2/2562241  20101-2010งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นสมนึก ดำนุ้ย146299///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
2/2562242  20101-2101งานเครื่องยนต์เล็กรศ.อำพล ซื่อตรง และคณะ128255///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
2/2562243  20101-2101 งานเครื่องยนต์เล็ก สำรวย เพ็งอ้น128223///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
2/2562244  20101-2102งานจักรยานยนต์สุรพงษ์ พงษ์ศรี109311///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562245  20101-2102งานจักรยานยนต์ผศ. น.อ.รามจิตติ ฤทธิศร117336///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/2562246  20101-2102งานจักรยานยนต์รศ.อำพล ซื่อตรง และคณะ125239///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
2/2562247  20101-2103 งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้น สำรวย เพ็งอ้น128246///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
2/2562248  20101-2104งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ124367///สำนักพิมพ์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2/2562249  20101-2104 งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ สำรวย เพ็งอ้น128223///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
2/2562250  20101-2104งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์รศ.อำพล ซื่อตรง และคณะ138200///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
2/2562251  20101-2105งานปรับอากาศรถยนต์ ขนบ เพชรช้อน130329///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/2562252  20101-2106งานบำรุงรักษารถยนต์ธกร อัศวสิทธิถาวร89208///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/2562253  20101-2106งานบำรุงรักษารถยนต์นริศ สุวรรณางกูร89207///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562254  20101-2106งานบำรุงรักษารถยนต์รศ.อำพล ซื่อตรง110207///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
2/2562255  20101-2106งานบำรุงรักษารถยนต์ขนบ เพชรช้อน120311///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/2562256  20101-2106งานบำรุงรักษารถยนต์สุพจน์ ธุระการ130314///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/2562257  20101-2107คณิตศาสตร์ช่างยนต์ วีรศักดิ์ มะโนน้อม82176///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562258  20101-2108งานเครื่องมือกลช่างยนต์รศ.อำพล ซื่อตรง110207///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
2/2562259  20101-2109งานปรับแต่งเครื่องยนต์รศ.อำพล ซื่อตรง110207///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
2/2562260  20101-2110งานประดับยนต์รศ.อำพล ซื่อตรง138207///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
2/2562261  20101-2111งานบริการรถยนต์ สมชาย วณารักษ์77150///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562262  20101-2208คณิตศาสตร์เครื่องกลผศ. น.อ.รามจิตติ ฤทธิศร74142///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/2562263  20101-2401 งานชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ อำนวย งามเกตุสุข128223///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
2/2562264  20101-2402 งานซ่อมตัวถังรถยนต์ อำนวย งามเกตุสุข138223///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
2/2562265  20101-2404งานพ่นสีรถยนต์นิพนธ์ มุ่งต่อกิจ120257///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/2562266  20101-9002งานแก๊สรถยนต์เสถียร มะสุทธิ และคณะ120254///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/2562267  20101-9002งานแก๊สรถยนต์รศ.อำพล ซื่อตรง และคณะ128247///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
2/2562268  20101-9005การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไพฑูรย์ แส��ศิริรัตนา118223///สำนักพิมพ์ จิตรวัฒน์
2/2562269  20101-9006งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกลดร.กัลยา อุบลทิพย์138199///สำนักพิมพ์ จิตรวัฒน์
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (20102)
2/2562270  20102-2001เขียนแบบเครื่องมือกล 1สมหมาย นรนิติไธสง120316///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/2562271  20102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สุรชัย เหล็มปาน125368///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/2562272  20102-2003ทฤษฎีเครื่องมือกลทวี มณีสาย121224///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/2562273  20102-2003ทฤษฎีเครื่องมือกลอำนาจ ทองแสน122349///สำนักพิมพ์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2/2562274  20102-2003 ทฤษฎีเครื่องมือกล วรพจน์ ธราวรรณ128222///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
2/2562275  20102-2004วัดละเอียดชลอ การทวี99263///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562276  20102-2004วัดละเอียดสัญชัย นครไทยภูมิ99311///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562277  20102-2004วัดละเอียดอ.ประทีป ฟองเพชร168249///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
2/2562278  20102-2005คณิตศาสตร์เครื่องมือกลชลอ การทวี89241///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562279  20102-2005คณิตศาสตร์เครื่องมือกลผศ. น.อ.รามจิตติ ฤทธิศร94232///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/2562280  20102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกลผศ. น.อ.รามจิตติ ฤทธิศร129248///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/2562281  20102-2007กรรมวิธีการผลิต ชลอ การทวี149243///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562282  20102-2008ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1ผศ. น.อ.รามจิตติ ฤทธิศร79162///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/2562283  20102-2008 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 สมบัติ ชิวหา138184///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
2/2562284  20102-2009โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน อดุลย์ อินต๊ะโม87204///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562285  20102-2102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2มนัส นิระโส110208///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/2562286  20102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกลธกร อัศวสิทธิถาวร110192///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/2562287  20102-2110ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซีสมบัติ ชิวหา115335///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/2562288  20102-2111อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึดผศ. น.อ.รามจิตติ ฤทธิศร98248///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ (20103)
2/2562289  20103-2106โลหะวิทยาเบื้องต้นนายประทีป ระงับทุกข์131160///สำนักพิมพ์แสงสว่าง
2/2562290  20103-2110ผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม ภักดี ดำเนินผล และคณะ135215///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (20104)
2/2562291  20104-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง อ.รุ่งโรจน์ หนูขลิบ98262///สำนักพิมพ์บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
2/2562292  20104-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง อดุลย์ กัลยาแก้ว และคณะ100268///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
2/2562293  20104-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์128266///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
2/2562294  20104-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ สุธน แก่นต้น135326///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/2562295  20104-2004เครื่องวัดไฟฟ้าอ.ฤกษ์ชัย ศรีสมบัติ94233///สำนักพิมพ์บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
2/2562296  20104-2004เครื่องวัดไฟฟ้าวีระศักดิ์ สุวรรณเพชร และคณะ145238///สำนักพิมพ์ จิตรวัฒน์
2/2562297  20104-2005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ธำรงศักดิ์ หมินก้าหรีม135369///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/2562298  20104-2007เครื่องทำความเย็นไวพจน์ ศรีธัญ และคณะ101262///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/2562299  20104-2008มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับอภิรักษ์ สุขเกษม105276///สำนักพิมพ์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2/2562300  20104-2008 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ณรงค์ ชอนตะวัน128215///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
2/2562301  20104-2009การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ศุภชัย เก้าเอี้ยน และคณะ120348///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/2562302  20104-2010การประมาณการติดตั้งไฟฟ้าธำรงศักดิ์ หมินก้าหรีม120269///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/2562303  20104-2101กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้านฤพนธ์ นุตเจริญกุล81170///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/2562304  20104-2101กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้ารศ.ดร.สุขสันต์ หวังสถิตย์วงษ์ และคณะ110218///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
2/2562305  20104-2103อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้นอ.พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ และคณะ128246///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
2/2562306  20104-2104เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับธนพนธ์ พรมราช98246///สำนักพิมพ์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2/2562307  20104-2105หม้อแปลงไฟฟ้าไวพจน์ ศรีธัญ104276///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/2562308  20104-2105หม้อแปลงไฟฟ้า อภิรักษ์ สุขเกษม110216///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/2562309  20104-2108การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้าสุดารัตน์ แสนสุข120269///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/2562310  20104-2108การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้าชวนชม ลิ่มทอง130299///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/2562311  20104-2113 วงจรพัลส์และสวิตชิง พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์108287///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
2/2562312  20104-2114การส่องสว่างจาตุรงค์ แตงเขียว และคณะ93140///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/2562313  20104-2121วงจรไฟฟ้าหลายเฟสไวพจน์ ศรีธัญ และคณะ75144///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
สาขาวิชาช่างอเล็กทรอนิกส์ (20105)
2/2562314  20105-2001เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ณรงค์ฤทธิ์ ดวงมาลัย และคณะ99146///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/2562315  20105-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง อดุลย์ กัลยาแก้ว และคณะ100268///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
2/2562316  20105-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรงจิราภรณ์ จันแดง 109304///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562317  20105-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ธำรงศักดิ์ หมีนก้ากรีม115354///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/2562318  20105-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรงไวพจน์ ศรีธัญ และคณะ127238///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/2562319  20105-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ อ.กาญจนะ มะลาด90213///สำนักพิมพ์บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
2/2562320  20105-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับนิตยา ลำทอง104276///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/2562321  20105-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับธำรงศักดิ์ หมีนก้ากรีม115358///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/2562322  20105-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับวัชรี ปิ่นทอง 120359///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562323  20105-2005อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรสายัณต์ ชื่นอารมย์127240///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/2562324  20105-2006วงจรพัลส์และสวิตชิงไวพจน์ ศรีธัญ และคณะ80164///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/2562325  20105-2006 วงจรพัลส์และสวิตชิง พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์108287///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
2/2562326  20105-2007วงจรดิจิตอลสายัณต์ ชื่นอารมย์127240///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/2562327  20105-2008เครื่องเสียงสายัณต์ ชื่นอารมย์92261///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562328  20105-2008เครื่องเสียงอนงค์ลักษณ์ อาจมังกร122228///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/2562329  20105-2009เครื่องรับวิทยุอนงค์ลักษณ์ อาจมังกร103172///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/2562330  20105-2010 เครื่องส่งวิทยุ พันคำ ช่อวงศ์118212///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
2/2562331  20105-2101คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ผศ.ดร. เศรษฐชัย ชัยสนิท107288///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/2562332  20105-2103ระบบภาพวิบูลย์ ชิโนเรศโยธิน134255///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
2/2562333  20105-2104วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งานสายัณต์ ชื่นอารมย์79157///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/2562334  20105-2105ไมโครคอนโทรลเลอร์สุชิน ชินสีห์125368///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/2562335  20105-2105 ไมโครคอนโทรลเลอร์ ประพันธ์ พิพัฒนสุข และคณะ128220///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
2/2562336  20105-2105 ไมโครคอนโทรลเลอร์ สาโรช กล่ำมอญ148286///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
2/2562337  20105-2111 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์120344///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
2/2562338  20105-2113โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลผศ. น.อ.รามจิตติ ฤทธิศร107286///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/2562339  20105-2120การควบคุมระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ผศ. น.อ.รามจิตติ ฤทธิศร128388///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (20106)
2/2562340  20106-1003พื้นฐานงานปูนจีระศักดิ์ สิทธิพล120257///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/2562341  20106-1004วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานโครงสร้างกนกพร ไชยวิเศษ และคณะ135321///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/2562342  20106-1005 พื้นฐานงานสำรวจ สุพร พงศ์วรินทร์133182///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
2/2562343  20106-1006กลศาสตร์โครงสร้าง 1เอกชัย รัตนโน62184///สำนักพิมพ์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2/2562344  20106-2004ประมาณราคางานโครงสร้างกรุณาพร รัตนภูผา131395///สำนักพิมพ์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2/2562345  20106-2007 การระดับเพื่องานก่อสร้าง สุพร พงศ์วรินทร์115130///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
2/2562346  20106-2105เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์วีรยุทธ์ คเชนทร162482///สำนักพิมพ์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2/2562347  20106-2117 เทคนิคคอนกรีต เจริญ เสาวภาณี148256///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล (20110)
2/2562348  20110-2011คณิตศาสตร์เครื่องกลผศ. น.อ.รามจิตติ ฤทธิศร94230///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/2562349  20110-2108งานวัดละเอียดพรพิพัฒน์ มูลไชย และคณะ91216///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/2562350  20110-2112การประมาณราคาทวี มณีสาย114320///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
สาขาวิชาเทคโนโลยีฟอกหนัง (20121)
2/2562351  20121-2004การประมาณราคางานก่อสร้างกรุณาพร รัตนภูผา135409///สำนักพิมพ์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2/2562352  20121-2008คอนกรีตเทคโนโลยีเบื้องต้นอริสา วรรณทอง120188///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/2562353  20121-2011กลศาสตร์โครงสร้างเอกชัย รัตนโน94223///สำนักพิมพ์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2/2562354  20121-2101งานไม้ชาญวิทย์ พิศอ่อน108292///สำนักพิมพ์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2/2562355  20127-2117วงจรพัลส์และสวิตชิ่งไวพจน์ ศรีธัญ และคณะ74140///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
กลุ่มวิชาภาษาไทย (20000-11xx)
2/2562537  20000-1101ภาษาไทยพื้นฐานธนาพร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา77192///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/2562538  20000-1102ภาไทยเพื่ออาชีพฉันทนา ปรรณารม57164///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/2562539  20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ ผศ. ดร.สุภัค มหาวรากร และคณะ90168///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562540  20000-1103ภาษาไทยธุรกิจ ไพโรจน์ สุวรรณดี99208///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562541  20000-1103ภาษาไทยธุรกิจผศ.ฟ้อน เปรมพันธุ์ และคณะ103199///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
2/2562542  20000-1103 ภาษาไทยธุรกิจ ทิพย์ภัทรียา ฉัตรสุวรรณ118253///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
2/2562543  20000-1104การพูดภาษาไทยในงานอาชีพผศ.ฟ้อน เปรมพันธุ์ และคณะ83140///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
2/2562544  20000-1105การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพอมรรัตน์ ฉายศรี105213///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/2562545  20000-1106ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์อมรรัตน์ ฉายศรี85145///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (20000-12xx)
2/2562546  20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงรศ. พิกุล บุณยรัตนพันธุ์84150///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/2562547  20000-1202ภาษาอังกฤษฟังพูดวฤนดา ณธันยพัต89148///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
2/2562548  20000-1203 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ Premyuda Kotchakoth78122///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
2/2562549  20000-1203การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษวฤนดา ณธันยพัต99172///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
2/2562550  20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมจิตรลดา นาคสู่สุข และคณะ95178///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/2562551  20000-1210ภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจ Luke Prodromou และ Lucia Berllini 4947///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562552  20000-1210ภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจรศ.ดร.ประยงค์ กลั่นฤทธิ์76115///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
2/2562553  20000-210 Career Paths Computing(ภาษาอังกฤษเพื่อคอมพิวเตอร์)Virginia Evans350117///Express Publishing
2/2562554  20000-1212ภาษาอังกฤษสำหรับงานคหกรรมCatrin E.Morris4947///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562555  20000-1215ภาษาอังกฤษสำหรับงานท่องเที่ยวCatrin E.Morris4947///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562556  20000-1216ภาษาอังกฤษสำหรับงานโรงแรมลีชัย ปัญญาวงศ์งาม78120///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
2/2562557  20000-1220ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันชัญญา วินัยสวัสดิ์ และคณะ77136///สำนักพิมพ์ออล บุ๊คส์
2/2562558  20000-1220ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันประภัสสร นิกรสวัสดิ์94142///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
2/2562559  20000-1220ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันภาราดา บูรณะธัญญ์ และคณะ105161///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562560  20000-1220ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันอ.หยังซีฟาง และคณะ128146///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
2/2562561  20000-1220ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันสิริฉัตร ชัยสนิท135164///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (20000-13xx)
2/2562562  20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒ��าทักษะชีวิตอัญชลี เลาหเลิศชัย80204///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/2562563  20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒ��าทักษะชีวิตณัฐวรรณ แสงสวี136285///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
2/2562564  20000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม อุทุมพร แก้วสามศรี และคณะ128268///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
2/2562565  20000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ภาวิณี รัตนคอน และคณะ117253///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562566  20000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ สุทธิ อัมรินทร์130296///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/2562567  20000-1303 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ อุทุมพร แก้วสามศรี และคณะ136294///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (20000-14xx)
2/2562568  20000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ สุภิญญา วรศักดิ์98224///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
2/2562569  20000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ อารมณ์ เหรียญทอง98216///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
2/2562570  20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพรศ.ดร.มนัส ประสงค์ และคณะ103200///สำนักพิมพ์ จิตรวัฒน์
2/2562571  20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมสายัณต์ ชื่นอารมย์62192///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/2562572  20000-1403คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สายัณต์ ชื่นอารมย์66216///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/2562573  20000-1403คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สุวรรณา พูนกล้า77212///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
2/2562574  20000-1404คณิตศาสตรุรกิจและบริการสุนิดา พุ่มจีน และคณะ4778///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/2562575  20000-1404คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ ผศ.พัศนีย์ นันตา79139///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562576  20000-1405 คณิตศาสาตร์เพื่อการออกแบบ อำนวย สุขใย73176///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (20000-15xx)
2/2562577  20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพิ่มศักดิ์ วรรลยางกูร80138///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/2562578  20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมสุเทพ มั่นคง92167///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
2/2562579  20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม สัจจาวุฒิ รอดสำราญ และคณะ95182///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562580  20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม มนทิรา สุวรรณไตรย์ และคณะ110232///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/2562581  20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทยศิวัช กาญจนชุม74180///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
2/2562582  20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทยฉวีวรรณ อารีย์94176///สำนักพิมพ์เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
2/2562583  20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทยสรรเพชญ ขุนธิวงศ์97182///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
2/2562584  20000-1503ทักษะชีวิตและสังคมเพิ่มศักดิ์ วรรลยางกูร73176///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/2562585  20000-1503ทักษะชีวิตและสังคมอ.สุมาลี โฆษิตนิธิกุล83144///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
2/2562586  20000-1504ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทยสายรุ้ง ปิ่นหย่า132276///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/2562587  20000-1505อาเซียนศึกษาโนรี เทพมณฑา70164///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
2/2562588  20000-1505อาเซียนศึกษาดร.ธันยธรณ์ คาวาซากิ76128///สำนักพิมพ์เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
2/2562589  20000-1505อาเซียนศึกษาอ.พัชรากาญจน์ ศุภเกษมพัฒน์ และคณะ89155///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
2/2562590  20000-1507วัฒนธรรมอาเซียนผศ.ดร. เศรษฐชัย ชัยสนิท และคณะ91246///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา (20000-16xx)
2/2562591  20000-1601ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะกฤษฎี ศรีจามร77125///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
2/2562592  20000-1601ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะชญาดา สุขเสริม89240///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
2/2562593  20000-1601ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะเพิ่มศักดิ์ วรรลยางกูร และคณะ87232///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/2562594  20000-1601ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะ ดร.สุมน คณานิตย์109223///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562595  20000-1602เพศวิถีศึกษาชุมาภรณ์ ฝาชัยภูมิ66212///สำนักพิมพ์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2/2562596  20000-1602 เพศวิถีศึกษา ปาณเดชา ทองเลิศ70115///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
2/2562597  20000-1602เพศวิถีศึกษาณัฐศรันย์ พันธุ์ศิริ73176///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/2562598  20000-1602เพศวิถีศึกษากมลทิพย์ ยุทธิวัฒน์95192///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/2562599  20000-1602เพศวิถีศึกษาสันติ ล้อสังวาลย์110221///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/2562600  20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ (แฮนด์บอล)เสรี สุวรรณภักดิ์47104///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562601  20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ (แบดมินตัน)ปรีชา ไวยโภคา53136///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562602  20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ (กิจกรรมเข้าจังหวะ)สมสมัย เทพหัสดิน ณ อยุธยา54146///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562603  20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ (ลีลาศ)สุภาภรณ์ เหลืองอร่าม54144///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562604  20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ (ฟุตซอล)ปรีชา ไวยโภคา54144///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562605  20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ (บาสเกตบอล)ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์56152///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562606  20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพกณิกนันต์ บานชื่น และคณะ88314///สำนักพิมพ์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2/2562607  20000-1604พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทางสันติ ล้อสังวาลย์99199///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร (20000-20xx)
2/2562608  20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1สมมาต สังขพันธ์ และคณะ127271///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562609  20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ดร.สมบัติ เดชบำรุง และคณะ81210///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
2/2562610  20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 ไตรภพ เทียบพิมพ์125331///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/2562611  20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ดร.กิจจา บานชื่น และคณะ79199///สำนักพิมพ์ จิตรวัฒน์
2/2562612  20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ไตรภพ เทียบพิมพ์125322///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/2562613  20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2สมมาต สังขพันธ์ และคณะ125264///สำนักพิมพ์เอมพันธ์
2/2562614  20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ดร.สมบัติ เดชบำรุง และคณะ130272///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
2/2562615  20000-200Xกิจกรรมองค์การวิชาชีพ Xอ.วัลภา สรรเสริญ และคณะ69159///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
กลุ่มวิชาเรียนร่วมหลักสูตร (การประกอบอาชีพ) (20001-10xx)
2/2562616  20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยวิชัย โรมไธสง79200///สำนักพิมพ์ บริษัทวังอักษร จำกัด
2/2562617  20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยศ.นพ.สมชาย สุพันธุ์วณิช และคณะ95175///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
2/2562618  20001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมผศ. ดร.พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต100190///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
2/2562619  20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ เรณู สมบัติใหม่98228///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
2/2562620  20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ วรรณา ตันเทียว135291///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
2/2562621  20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ทวี บัวทอง และคณะ145306///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
2/2562622  20001-1004กฎหมายแรงงานกิตติพงษ์ สิทธิเชิงค้า95188///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/2562623  20001-1005กฎหมายพาณิชย์สุพจน์ ณ บางช้าง111326///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
2/2562624  20001-1007 กฎหมายก่อสร้าง เจริญ เสาวภาณี63191///สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
กลุ่มวิชาเรียนร่วมหลักสูตร (คอมพิวเตอร์) (20001-20xx)
2/2562625  20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ อิงอร ธรรมเวียง และคณะ120262///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/2562626  20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ธารารัตน์ สมบัติ130317///สำนักพิมพ์ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด
2/2562627  20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพพนม บุญญ์ไพร142300///สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
กลุ่มวิชาเรียนร่วมประเภทวิชาพาณิชยกรรม (20200)
1(เพิ่มเติม)/25621  20200-1001เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น วันริษา ไชยเทพ108238///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (20901)
1(เพิ่มเติม)/25621  20901-2001การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้นวิภาวี ณ นิมิตร120278///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
กลุ่มวิชาเรียนร่วมประเภทวิชาพาณิชยกรรม (20200)
1(เพิ่มเติม)/25622  20200-1001เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นแพรวพรรณ สิทธิวีระกุล95175///จิตรวัฒน์
1(เพิ่มเติม)/25623  20200-1001เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นวราลี ศรีสมบัติ/สิรินธร มหาพรหม97179///เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
กลุ่มวิชาเรียนร่วมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (20700)
1(เพิ่มเติม)/25623  20700-1001อุตสาหกรรมท่องเที่ยวสุพรรษา เทียมประสิทธิ์76128///เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
กลุ่มวิชาเรียนร่วมประเภทวิชาพาณิชยกรรม (20200)
1(เพิ่มเติม)/25624  20200-1001เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นจิรพร สุเมธีประสิทธิ์75261///พัฒนาวิชาการ (2535)
สาขาวิชาการโรงแรม (20701)
1(เพิ่มเติม)/25624  20701-2004งานแม่บ้านโรงแรมวันเพ็ญ พงษ์เก่า และคณะ141165///องค์การค้าของ สกสค.
กลุ่มวิชาเรียนร่วมประเภทวิชาพาณิชยกรรม (20200)
1(เพิ่มเติม)/25625  20200-1001เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นดร.สุริยะ เจียมประชานรากร112218///ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
สาขาวิชาการโรงแรม (20701)
1(เพิ่มเติม)/25625  20701-2005การบริการอาหารและเครื่องดื่มอัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน์ และคณะ110190///พัฒนาวิชาการ (2535)
กลุ่มวิชาเรียนร่วมประเภทวิชาพาณิชยกรรม (20200)
1(เพิ่มเติม)/25626  20200-1001เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนครชัย พิมศร110258///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
สาขาวิชาการท่องเที่ยว (20702)
1(เพิ่มเติม)/25626  20702-2001 ธุรกิจท่องเที่ยว อุษณีย์ จิตตะปาโล150264///สื่อไทย
กลุ่มวิชาเรียนร่วมประเภทวิชาพาณิชยกรรม (20200)
1(เพิ่มเติม)/25627  20200-1001เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นไพรินทร์ แย้มจินดา และคณะ144304///เอมพันธ์
1(เพิ่มเติม)/25628  20200-1001เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น อ.สมถวิล จิตติมงคล และคณะ124283///แม็คเอ็ดดูเคชั่น
1(เพิ่มเติม)/25629  20200-1002การบัญชีเบื้องต้น จิตราพร กาญจนพิบูลย์83218///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/256210  20200-1002การบัญชีเบื้องต้น วรภร ชูสาย110321///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/256211  20200-1002การบัญชีเบื้องต้นนิตย์รดี สุขปานประดิษฐ์81200///จิตรวัฒน์
1(เพิ่มเติม)/256212  20200-1002การบัญชีเบื้องต้นวิไล นครสุวรรณ78275///พัฒนาวิชาการ (2535)
1(เพิ่มเติม)/256213  20200-1002การบัญชีเบื้องต้นอ.รวิภาณีย์ ปิติยานุวัฒน์73256///แม็คเอ็ดดูเคชั่น
1(เพิ่มเติม)/256214  20200-1002การบัญชีเบื้องต้นอ.นาตยา แสงวันลอย99280///ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1(เพิ่มเติม)/256215  20200-1002การบัญชีเบื้องต้นมนัสชัย กีรติผจญ และคณะ120372///เอมพันธ์
1(เพิ่มเติม)/256216  20200-1002การบัญชีเบื้องต้น ภัชราภรณ์ บุญลือ109214///เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1(เพิ่มเติม)/256217  20200-1002การบัญชีเบื้องต้น สุภาพ เถื่อนเมือง95264///พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
1(เพิ่มเติม)/256218  20200-1002การบัญชีเบื้องต้น จรรยา จรเสมอ145373///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/256219  20200-1002การบัญชีเบื้องต้น เยาวเรศ เวียงคำ125315///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/256220  20200-1003การขายเบื้องต้นพัชรากาญจน์ ศุภเกษมพัฒน์89160///จิตรวัฒน์
1(เพิ่มเติม)/256221  20200-1003การขายเบื้องต้นอ.ยุวพา สารพัฒน์97188///แม็คเอ็ดดูเคชั่น
1(เพิ่มเติม)/256222  20200-1003การขายเบื้องต้นดร.จันทรา ส่งศรี109214///ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1(เพิ่มเติม)/256223  20200-1003การขายเบื้องต้นวิบูลย์เพ็ญ แจ่มจรัส124249///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/256224  20200-1003การขายเบื้องต้นฉวีวรรณ จันทรชิต120254///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/256225  20200-1003การขายเบื้องต้นสิฏฐากร ชูทรัพย์ และคณะ125263///เอมพันธ์
1(เพิ่มเติม)/256226  20200-1003การขายเบื้องต้น รุ่งทิวา สลากัน และคณะ79136///เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1(เพิ่มเติม)/256227  20200-1003การขายเบื้องต้น สุภาภรณ์ ธีระจันทร์103198///พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
1(เพิ่มเติม)/256228  20200-1004พิมพ์ไทยเบื้องต้นศิวัช กาญจนชุม และคณะ96162///เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1(เพิ่มเติม)/256229  20200-1004พิมพ์ไทยเบื้องต้นพาณี ล้ออุทัย และคณะ67184///พัฒนาวิชาการ (2535)
1(เพิ่มเติม)/256230  20200-1004พิมพ์ไทยเบื้องต้นอ.ยุพิน แสงเหมือนเพ็ชร และคณะ91304///แม็คเอ็ดดูเคชั่น
1(เพิ่มเติม)/256231  20200-1004พิมพ์ไทยเบื้องต้นเพียงภรณ์ หิรัญวงศ์67189///เอมพันธ์
1(เพิ่มเติม)/256232  20200-1004พิมพ์ไทยเบื้องต้น นันทภรณ์ บุญอิ่ม74159///พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
1(เพิ่มเติม)/256233  20200-1005 พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น วรรณี ชิดเชื้อวงศ์84128///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/256234  20200-1005พิมพ์อังกฤษเบื้องต้นศิวัช กาญจนชุม และคณะ87140///เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1(เพิ่มเติม)/256235  20200-1005พิมพ์อังกฤษเบื้องต้นสุดาทิพ แดงค้ำคุณ65178///เอมพันธ์
1(เพิ่มเติม)/256236  20200-1005พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น นันทภรณ์ บุญอิ่ม67135///พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
สาขาวิชาการบัญชี (20201)
1(เพิ่มเติม)/256237  20201-2001การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้าวรรณา วงศ์วิวัฒน์131352///เอมพันธ์
1(เพิ่มเติม)/256238  20201-2004การบัญชีอุตสาหกรรมจุฑารัตน์ พรหมจุ้ย90212///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/256239  20201-2102 การบัญชีตั๋วเงิน พรรณลินี พูนสาระคุณ108198///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/256240  20201-2102การบัญชีตั๋วเงินสวาท อ่อนตา85196///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/256241  20201-2106การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี รัชนีวรรณ ศรีทองเพิง100279///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/256242  20201-2107การบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ โพธิ์ตะวัน ทีโยตระกูล135296///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
สาขาวิชาการตลาด (20202)
1(เพิ่มเติม)/256243  20202-2001การตลาดเบื้องต้น พัชรากาญน์ ศุภเกษมพัฒน์128222///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/256244  20202-2005การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการดร. ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา และคณะ87202///วังอักษร
สาขาวิชาการเลขานุการ (20203)
1(เพิ่มเติม)/256245  20203-2001การเลขานุการสุภาภรณ์ เลอเลิศวณิชย์99264///เอมพันธ์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (20204)
1(เพิ่มเติม)/256246  20204-2001ระบบปฏิบัติการเบื้องต้นชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์128151///ซัคเซส มีเดีย
1(เพิ่มเติม)/256247  20204-2001ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น บุญสืบ โพธิ์ศรี95132///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/256248  20204-2002คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์149192///ซัคเซส มีเดีย
1(เพิ่มเติม)/256249  20204-2002คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา จารวี ขาวเจริญ และคณะ108198///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/256250  20204-2002คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา พนม บุญญไพร135311///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/256251  20204-2003คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ทศพร พูลเจริญ113200///วังอักษร
1(เพิ่มเติม)/256252  20204-2003คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ จารวี ขาวเจริญ118215///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/256253  20204-2003คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ สุลักษณ์ อัมพะลพ135302///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/256254  20204-2004หลักการเขียนโปรแกรมศิวัช กาญจนชุม149190///เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1(เพิ่มเติม)/256255  20204-2004หลักการเขียนโปรแกรมรศ. ธีรวัฒน์ ประกอบผล149195///ซัคเซส มีเดีย
1(เพิ่มเติม)/256256  20204-2005เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น บุญสืบ โพธิ์ศรี , สุกัญญา ไทรทอง98210///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/256257  20204-2005เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น พนม บุญญไพร และคณะ125244///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/256258  20204-2005เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชญานิตย์ ภาสว่าง120199///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/256259  20204-2006องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ไมตรี ฉลาดธรรม98168///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/256260  20204-2007โปรแกรมกราฟิกอุษณีย์ ปรีชาสัมมกุล149191///ซัคเซส มีเดีย
1(เพิ่มเติม)/256261  20204-2009จริยธรรมและกฏหมายคอมพิวเตอร์ จารวี ขาวเจริญ118240///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/256262  20204-2102โปรแกรมประมวลผลคำชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์149191///ซัคเซส มีเดีย
1(เพิ่มเติม)/256263  20204-2102โปรแกรมประมวลผลคำ อัญชลีพร ลาบุญ138312///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/256264  20204-2103โปรแกรมตารางงานชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์149190///ซัคเซส มีเดีย
1(เพิ่มเติม)/256265  20204-2104โปรแกรมนำเสนอชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์145184///ซัคเซส มีเดีย
1(เพิ่มเติม)/256266  20204-2105โปรแกรมฐานข้อมูลสุวิทยชาญ แก้วสุวรรณ137168///เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1(เพิ่มเติม)/256267  20204-2105โปรแกรมฐานข้อมูลเอกพันธุ์ คำปัญโญ149191///ซัคเซส มีเดีย
1(เพิ่มเติม)/256268  20204-2107การเขียนโ���รแกรมภาษาคอมพิวเตอร์สุริยัน สายเมฆ130285///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/256269  20204-2109การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์149191///ซัคเซส มีเดีย
สาขาวิชาธุรกิจการกีฬา (20212)
1(เพิ่มเติม)/256270  20212-2104ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขายวฤนดา ณธันยพัต130147///พัฒนาวิชาการ (2535)
กลุ่มวิชาเรียนร่วมประเภทวิชาอุตสาหกรรม (20100)
1(เพิ่มเติม)/256277  20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นประกิต แสนสุข103275///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/256278  20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นอำนาจ ทองแสน91346///ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด มหาชน
1(เพิ่มเติม)/256279  20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นอ.เลื่อม ขาวสะอาด108251///ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1(เพิ่มเติม)/256280  20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นรักชาติ วิจันทมุข112208///เอมพันธ์
1(เพิ่มเติม)/256281  20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น สมปอง ชูวงศ์130253///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/256282  20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมทวี มณีสาย และคณะ100193///จิตรวัฒน์
1(เพิ่มเติม)/256283  20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมประเวช มณีกุต93252///จิตรวัฒน์
1(เพิ่มเติม)/256284  20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมรศ.อำพล ซื่อตรง และคณะ110200///ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1(เพิ่มเติม)/256285  20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมนริศ สุวรรณางกูร139216///เอมพันธ์
1(เพิ่มเติม)/256286  20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม ทวี วงศ์คำหล้า99200///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/256287  20100-1003งานฝึกฝีมืออนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล85316///ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด มหาชน
1(เพิ่มเติม)/256288  20100-1003งานฝึกฝีมืออ.ไพบูลย์ หาญมนต์109241///แม็คเอ็ดดูเคชั่น
1(เพิ่มเติม)/256289  20100-1003งานฝึกฝีมือรศ.อำพล ซื่อตรง และคณะ77189///ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1(เพิ่มเติม)/256290  20100-1003งานฝึกฝีมือชลอ การทวี105212///เอมพันธ์
1(เพิ่มเติม)/256291  20100-1003งานฝึกฝีมือ อำนาจ ทองแสน125318///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/256292  20100-1003งานฝึกฝีมือ ประสาน คงจันทร์110253///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/256293  20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นฤทธิเดช ทองวรรณ์138302///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/256294  20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นทินกร มารังค์100236///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/256295  20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นอำนาจ ทองแสน190424///ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด มหาชน
1(เพิ่มเติม)/256296  20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นรศ.อำพล ซื่อตรง106207///ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1(เพิ่มเติม)/256297  20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นอ.ทรงวุฒิ เสมาคำ121247///ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1(เพิ่มเติม)/256298  20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นดร.พลตรี สังข์ศรี117234///เอมพันธ์
1(เพิ่มเติม)/256299  20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น ไทรทอง เรืองจำรัส110237///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562100  20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นพันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์108254///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562101  20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นบุญสืบ โพธิ์ศรี และคณะ108246///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562102  20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นบุญธรรม ภัทราจารุกุล94361///ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด มหาชน
1(เพิ่มเติม)/2562103  20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นจันทิมา วรรณโชติ84309///พัฒนาวิชาการ (2535)
1(เพิ่มเติม)/2562104  20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นอ.อนุสรณ์ สาธุเสน122288///แม็คเอ็ดดูเคชั่น
1(เพิ่มเติม)/2562105  20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นจักรวาล ทรงวิชัย130355///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562106  20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นดร.ฉัตรชัย พะวงศ์ และคณะ153336///เอมพันธ์
1(เพิ่มเติม)/2562107  20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นพิชัย จันทะสอน100230///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562108  20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นประเวช มณีกุต73175///จิตรวัฒน์
1(เพิ่มเติม)/2562109  20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นอำนาจ ทองแสน76270///ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด มหาชน
1(เพิ่มเติม)/2562110  20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นผศ.ดร.อนันต์ วงศ์กระจ่าง และคณะ115232///ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1(เพิ่มเติม)/2562111  20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชลอ การทวี83152///เอมพันธ์
1(เพิ่มเติม)/2562112  20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น อำนาจ ทองแสน99186///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
สาขาวิชาช่างยนต์ (20101)
1(เพิ่มเติม)/2562113  20101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนสมชาย วณารักษ์97300///เอมพันธ์
1(เพิ่มเติม)/2562114  20101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน สฤษดิ์ ชัยสิทธิ์135341///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562115  20101-2002งานเครื่องยนต์ดีเซลพิรุฬห์ วิริยะประกอบ120304///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562116  20101-2003งานเครื่องล่างรถยนต์ สุชาติ รุ่งรังษี125311///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562117  20101-2004งานส่งกำลังรถยนต์บัตรเชิญ ถาวรชาติ120271///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562118  20101-2005งานไฟฟ้ารถยนต์ ประภาส พวงชื่น110238///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562119  20101-2005งานไฟฟ้ารถยนต์ ดร.พุทธ ธรรมสุนา125310///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562120  20101-2006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น เสถียร มะสุทธิ และคณะ110164///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562121  20101-2007กลศาสตร์เครื่องกลวิเชียร อารมย์สุข และคณะ118216///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562122  20101-2007กลศาสตร์เครื่องกลวีระศักดิ์ มะโนน้อม87209///เอมพันธ์
1(เพิ่มเติม)/2562123  20101-2008งานขับรถยนต์พิรุฬห์ วิริยะประกอบ115256///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562124  20101-2009งานวัดละเอียดช่างยนต์ขนบ เพชรซ้อน138256///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562125  20101-2010งานนิวเมติกและไฮดรอลิกส์เบื้องต้นสะอ้าน หรั่งช้าง150296///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562126  20101-2010งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นรศ.อำพล ซื่อตรง118239///ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1(เพิ่มเติม)/2562127  20101-2104งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ประภาส พวงชื่น130307///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562128  20101-2104งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ณรงค์ชัย โพนงาม130299///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562129  20101-2106งานบำรุงรักษารถยนต์วีระ ทองประสิทธิ์,สำรวย เพ็งอ้น120364///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562130  20101-2107คณิตศาสตร์ช่างยนต์ขนบ เพชรซ้อน128240///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562131  20101-2107คณิตศาสตร์ช่างยนต์อนุชา ศรีธรรมมา118240///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562132  20101-2107คณิตศาสตร์ช่างยนต์อำนาจ ทองแสน และคณะ87194///ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด มหาชน
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (20102)
1(เพิ่มเติม)/2562133  20102-2003ทฤษฎีเครื่องมือกลวิโรจน์ สุวรรณรัตน์115263///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562134  20102-2004วัดละเอียด ดร.รุ่งสว่าง บุญหนา115261///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562135  20102-2005คณิตศาสตร์เครื่องมือกลบุญธรรม ภัทราจารุกุล107284///ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด มหาชน
1(เพิ่มเติม)/2562136  20102-2005คณิตศาสตร์เครื่องมือกลยงยุทธ พุ่มทิม99176///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562137  20102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกล เสกสรร ศรียศ120260///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562138  20102-2007กรรมวิธีการผลิต เสกสรร ศรียศ105193///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562139  20102-2008ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1อำนาจ ทองแสน100252///ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด มหาชน
1(เพิ่มเติม)/2562140  20102-2008ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1วิโรจน์ สุวรรณรัตน์120256///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562141  20102-2008ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1มนัส นิระโส110215///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562142  20102-2009โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน จักรินทร์ คงสิบ130326///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562143  20102-2009โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน กฤษณพล เรืองไพศาล130274///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562144  20102-2010อบชุบโลหะ ไทรทอง เรืองจำรัส 120191///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562145  20102-2102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2ผศ. น.อ.รามจิตติ ฤทธิศร80164///วังอักษร
1(เพิ่มเติม)/2562146  20102-2102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2ชลอ การทวี79166///เอมพันธ์
1(เพิ่มเติม)/2562147  20102-2111อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึดไทรทอง เรืองจำรัส และคณะ120212///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ (20103)
1(เพิ่มเติม)/2562148  20103-1001งานเชื่อมโลหะเบื้องต้นทรงวุฒิ เสมาคำ97255///เอมพันธ์
1(เพิ่มเติม)/2562149  20103-2003ทดสอบแบบทำลายสภาพชาญชัย แฮวอู 120217///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562150  20103-2005เชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 1สุริยนต์ ฉิ่งแก้ว120192///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562151  20103-2008กระบวนการเชื่อมดร.วิทยา อินทร์สอน135280///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562152  20103-2008กระบวนการเชื่อมทรงวุฒิ เสมาคำ92231///เอมพันธ์
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (20104)
1(เพิ่มเติม)/2562153  20104-2001เขียนแบบไฟฟ้าอดุลยเดช คำผา และคณะ95160///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562154  20104-2001เขียนแบบไฟฟ้าอ.ศิริวรรณ คำภักดี85194///แม็คเอ็ดดูเคชั่น
1(เพิ่มเติม)/2562155  20104-2001เขียนแบบไฟฟ้ากิจจา แก่นศิริ95207///เอมพันธ์
1(เพิ่มเติม)/2562156  20104-2004เครื่องวัดไฟฟ้าพันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์128278///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562157  20104-2004เครื่องวัดไฟฟ้าณรงค์ ชอนตะวัน138327///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562158  20104-2004เครื่องวัดไฟฟ้ามงคล ธุระ112200///เอมพันธ์
1(เพิ่มเติม)/2562159  20104-2004เครื่องวัดไฟฟ้า มนตรี เชิญทอง120261///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562160  20104-2005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารไวพจน์ ศรีธัญ138304///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562161  20104-2007เครื่องทำความเย็น (ทฤษฏี)นุกูล แก้วมะหิงษ์100255///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562162  20104-2007เครื่องทำความเย็น (ปฏิบัติ)นุกูล แก้วมะหิงษ์178378///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562163  20104-2007เครื่องทำความเย็น มงคล พูนโตนด120270///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562164  20104-2007เครื่องทำความเย็น เฉลิมรัตน์ ชมภูประเภท110219///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562165  20104-2008มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับน.ท.มงคล พรหมเทศ89216///เอมพันธ์
1(เพิ่มเติม)/2562166  20104-2009การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าสุนทร ดอนชัย138279///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562167  20104-2009การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าประภาส พุ่มพวง132160///เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1(เพิ่มเติม)/2562168  20104-2103อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้นธวัชชัย วัติเรก108188///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562169  20104-2104เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับณรงค์ ชอนตะวัน138288///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562170  20104-2105หม้อแปลงไฟฟ้าณรงค์ ชอนตะวัน128232///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562171  20104-2106การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคารอนุสรณ์ โคกกลาง138276///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562172  20104-2106การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร ดร.คม แรงสูงเนิน110258///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562173  20104-2114การส่องสว่างณัฐธีร์ ธีรธนาวิโรจน์67112///เอมพันธ์
1(เพิ่มเติม)/2562174  20104-2121วงจรไฟฟ้าหลายเฟส สุธน แก่นต้น105205///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
สาขาวิชาช่างอเล็กทรอนิกส์ (20105)
1(เพิ่มเติม)/2562175  20105-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรงพันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์128296///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562176  20105-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง บุญล้ำ ศักดิภัทรนนท์145360///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562177  20105-2004เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์128277///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562178  20105-2004เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บุญเลิศ เตชะภัททวรกุล125310///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562179  20105-2005อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร วีระศักดิ์ สุวรรณเพชร และคณะ135350///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562180  20105-2007วงจรดิจิทัลดร.ธิปดิ์ ภาสว่าง110232///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562181  20105-2008เครื่องเสียงพันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์128268///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562182  20105-2009เครื่องรับวิทยุพันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์128239///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562183  20105-2010เครื่องส่งวิทยุไพรัตน์ ไชยวิเศษ 110201///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562184  20105-2101คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์สายันต์ ชื่นอารมย์128246///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562185  20105-2116โทรคมนาคมเบื้องต้นพันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์128228///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (20106)
1(เพิ่มเติม)/2562186  20106-1001พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้างเอกชัย รัตนโน69226///ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด มหาชน
1(เพิ่มเติม)/2562187  20106-1002พื้นฐานงานไม้ วรศักดิ์ หวลระลึก125299///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562188  20106-1005พื้นฐานงานสำรวจธวัชชัย เจริญลาภ120219///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562189  20106-1006กลศาสตร์โครงสร้าง 1สุพร พงศ์วรินทร์115126///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562190  20106-2007การระดับเพื่องานก่อสร้างธวัชชัย เจริญลาภ120208///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562191  20106-2103ติดตั้งท่อและสุขภัณฑ์อาทิตย์ สุทธพันธ์189256///ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด มหาชน
1(เพิ่มเติม)/2562192  20106-2105เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์วีรยุทธ์ คเชนทร135280///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562193  20106-2111คณิตศาสตร์สำหรับช่างก่อสร้างเอกชัย รัตนโน75141///ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด มหาชน
1(เพิ่มเติม)/2562194  20106-2113ความปลอดภัยในงานก่อสร้างเจริญ เสาวภาณี130272///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562195  20106-2115กลศาสตร์โครงสร้าง 2กรุณาพร รัตนภูผา100251///ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด มหาชน
1(เพิ่มเติม)/2562196  20106-2115กลศาสตร์โครงสร้าง 2ประจักษ์ เข็มบุปผา130267///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562197  20106-2115กลศาสตร์โครงสร้าง 2สุริยา สาลีวัน120180///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล (20110)
1(เพิ่มเติม)/2562198  20110-2011คณิตศาสตร์เครื่องกลบุญธรรม ภัทราจารุกุล95234///ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด มหาชน
สาขาวิชาเทคโนโลยีฟอกหนัง (20121)
1(เพิ่มเติม)/2562199  20121-1003วัสดุก่อสร้างกนกพร ไชยวิเศษ125241///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562200  20121-2103เครื่องจักรกลงานไม้ชาญวิทย์ พิศอ่อน123361///ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด มหาชน
กลุ่มวิชาเรียนร่วมประเภทวิชาอุตสาหกรรม (20100)
1(เพิ่มเติม)/2562201  20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นอดุลย์ กัลยาแก้ว120298///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
กลุ่มวิชาภาษาไทย (20000-11xx)
1(เพิ่มเติม)/2562342  20000-1101ภาษาไทยพื้นฐานคนึงนิจ จานโอ และคณะ128274///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562343  20000-1101ภาษาไทยพื้นฐานศุภวรรณ มองเพชร118286///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562344  20000-1101ภาษาไทยพื้นฐานแก้วกานต์ ภูมิศรีแก้ว95262///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562345  20000-1101ภาษาไทยพื้นฐานผศ.ดร.อลงกรณ์ อิทธิผล136280///จิตรวัฒน์
1(เพิ่มเติม)/2562346  20000-1101ภาษาไทยพื้นฐานดร. กิจจา บานชื่น111222///เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1(เพิ่มเติม)/2562347  20000-1101ภาษาไทยพื้นฐานอนุจิตร จอนจำรัส85224///พัฒนาวิชาการ (2535)
1(เพิ่มเติม)/2562348  20000-1101ภาษาไทยพื้นฐานอ.พิมพร สอพิมาย112244///แม็คเอ็ดดูเคชั่น
1(เพิ่มเติม)/2562349  20000-1101ภาษาไทยพื้นฐานอโณทัย นาอ้น69226///องค์การค้าของ สกสค.
1(เพิ่มเติม)/2562350  20000-1101ภาษาไทยพื้นฐานดร.กุณฑีรา บุญเลี้ยง และคณะ95180///อักษรเจริญทัศน์
1(เพิ่มเติม)/2562351  20000-1101ภาษาไทยพื้นฐานดร.กิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล และคณะ112240///เอมพันธ์
1(เพิ่มเติม)/2562352  20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน ดร.ลักษิกา เจริญศรี95175///พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
1(เพิ่มเติม)/2562353  20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน จารุวรรณ สุรงคพรรณ97190///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562354  20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน อมรรัตน์ ฉายศรี121246///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562355  20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน อุไรรัตน์ ดิเรกศรี103198///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562356  20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพศุภวรรณ มองเพชร98230///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562357  20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพคนึงนิจ จานโอ และคณะ90190///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562358  20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพทิพย์ภัทรียา ฉัตรสุวรรณ118262///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562359  20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพดร.ลักษิกา เจริญศรี86150///พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
1(เพิ่มเติม)/2562360  20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพอนุจิตร จอนจำรัส75184///พัฒนาวิชาการ (2535)
1(เพิ่มเติม)/2562361  20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพอ.วิเศษ ชาญประโคน102202///แม็คเอ็ดดูเคชั่น
1(เพิ่มเติม)/2562362  20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพผศ.ฟ้อน เปรมพันธุ์ และคณะ95171///ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1(เพิ่มเติม)/2562363  20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ จารุวรรณ สุรงคพรรณ115228///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562364  20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ อมรรัตน์ ฉายศรี97189///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562365  20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ ดร.เบญจวรรณ ฟุ้งลัดดา105206///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562366  20000-1103ภาษาไทยธุรกิจศุภวรรณ มองเพชร108238///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562367  20000-1103ภาษาไทยธุรกิจอ.ลักษิกา เจริญศรี97188///แม็คเอ็ดดูเคชั่น
1(เพิ่มเติม)/2562368  20000-1103ภาษาไทยธุรกิจอมรรัตน์ ฉายศรี106206///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562369  20000-1103ภาษาไทยธุรกิจดร.เบญจวรรณ ฟุ้งลัดดา97190///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562370  20000-1104การพูดภาษาไทยในงานอาชีพวัชรี เกิดคำ54144///พัฒนาวิชาการ (2535)
1(เพิ่มเติม)/2562371  20000-1104การพูดภาษาไทยในงานอาชีพอมรรัตน์ ฉายศรี85152///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562372  20000-1106ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์สุทิศา คำน้อย60128///พัฒนาวิชาการ (2535)
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (20000-12xx)
1(เพิ่มเติม)/2562373  20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงสายพิณ ธรรมประศาสน์80130///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562374  20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงวิเชียร ไชยวุฒิ86144///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562375  20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงวฤนดา ณธันยพัต120226///พัฒนาวิชาการ (2535)
1(เพิ่มเติม)/2562376  20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงดร.ฉลวย ม่วงพรวน91147///ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1(เพิ่มเติม)/2562377  20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงไกรวัล ศรีประทักษ์77120///เอมพันธ์
1(เพิ่มเติม)/2562378  20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ธานินทร บุญยะกาพิมพ์ และคณะ80132///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562379  20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ดร.สุวัฒน์ นิยมไทย และคณะ96172///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562380  20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดวิเชียร ไชยวุฒิ78120///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562381  20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดอุษณา ทิพยไกรศร96168///เอมพันธ์
1(เพิ่มเติม)/2562382  20000-1204การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันวิเชียร ไชยวุฒิ75114///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562383  20000-1204การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันวฤนดา ณธันยพัต100178///พัฒนาวิชาการ (2535)
1(เพิ่มเติม)/2562384  20000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการไกรวัล ศรีประทักษ์83136///เอมพันธ์
1(เพิ่มเติม)/2562385  20000-1207ภาษาอังกฤษโครงงานปุญญพัฒน์ ติณณพลนันท์96172///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562386  20000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานวฤนดา ณธันยพัต99170///พัฒนาวิชาการ (2535)
1(เพิ่มเติม)/2562387  20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมอ.พิมพ์พร นามลิวัน และคณะ80130///แม็คเอ็ดดูเคชั่น
1(เพิ่มเติม)/2562388  20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมพิมพ์ใจ สายวิภู99188///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562389  20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมไกรวัล ศรีประทักษ์93153///เอมพันธ์
1(เพิ่มเติม)/2562390  20000-1210ภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจไกรวัล ศรีประทักษ์109152///เอมพันธ์
1(เพิ่มเติม)/2562391  20000-1212ภาษาอังกฤษสำหรับงานคหกรรมวฤนดา ณธันยพัต6279///พัฒนาวิชาการ (2535)
1(เพิ่มเติม)/2562392  20000-1220ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันอ.หยังซีฟาง128145///ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1(เพิ่มเติม)/2562393  20000-1220ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันนิธิอร พรอำไพสกุล และคณะ85116///เอมพันธ์
1(เพิ่มเติม)/2562394  20000-1221ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพอ.หยังซีฟาง138182///ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (20000-13xx)
1(เพิ่มเติม)/2562395  20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒ��าทักษะชีวิตไตรภพ เทียบพิมพ์108248///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562396  20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒ��าทักษะชีวิตภิญญดา อยู่สำราญ118272///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562397  20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒ��าทักษะชีวิตดร.ฉันท์ทิพ สกุลเขมฤทัย และคณะ95176///จิตรวัฒน์
1(เพิ่มเติม)/2562398  20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒ��าทักษะชีวิตทัชพงษ์ จันทร์ลี106206///เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1(เพิ่มเติม)/2562399  20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒ��าทักษะชีวิตวินัย เจริญสุข90248///พัฒนาวิชาการ (2535)
1(เพิ่มเติม)/2562400  20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒ��าทักษะชีวิตอ.ณัฐญา อัมรินทร์118252///แม็คเอ็ดดูเคชั่น
1(เพิ่มเติม)/2562401  20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒ��าทักษะชีวิตผศ.ดร.ชัยพร จิตรอารี และคณะ109218///ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1(เพิ่มเติม)/2562402  20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒ��าทักษะชีวิตวิวัฒน์ รอดเกิด120312///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562403  20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒ��าทักษะชีวิตเปรมจิต ลิมปะพันธุ์ 120246///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562404  20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒ��าทักษะชีวิตภาสิตา เปล่งปลั่ง และคณะ139296///เอมพันธ์
1(เพิ่มเติม)/2562405  20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชูศรี มังกะระ 98208///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562406  20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมปิยลักษณ์ รัตนวิทย์ 60178///พัฒนาวิชาการ (2535)
1(เพิ่มเติม)/2562407  20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมบุญธรรม เกษมทะเล88156///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562408  20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมสุชาติ ปูชะพันธุ์ และคณะ106211///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562409  20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมสุเทพ สุขเจริญ115248///เอมพันธ์
1(เพิ่มเติม)/2562410  20000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการอุบลศรี อ่อนพลี82142///เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1(เพิ่มเติม)/2562411  20000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการอรุณี เมฆาธร98276///พัฒนาวิชาการ (2535)
1(เพิ่มเติม)/2562412  20000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการอ.ณัฐญา อัมรินทร์112227///แม็คเอ็ดดูเคชั่น
1(เพิ่มเติม)/2562413  20000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ นวลอนงค์ อุชุภาพ121277///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562414  20000-1306โครงงานวิทยาศาสตร์สุดใจ เกตุเดชา135288///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (20000-14xx)
1(เพิ่มเติม)/2562415  20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพสุพิศา เขียวสีม่วง64200///พัฒนาวิชาการ (2535)
1(เพิ่มเติม)/2562416  20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพณัฐยา สลับสม76276///แม็คเอ็ดดูเคชั่น
1(เพิ่มเติม)/2562417  20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพรศ.ดร.สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์ และคณะ100191///ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1(เพิ่มเติม)/2562418  20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพนายไพจิตร บ้านแสนและคณะ95180///อักษรเจริญทัศน์
1(เพิ่มเติม)/2562419  20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพผศ.พัศนีย์ นันตา96184///เอมพันธ์
1(เพิ่มเติม)/2562420  20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ เพทาย บำรุงจิตต์88156///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562421  20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ อารีย์ ชุ่มใจรักษ์ และคณะ99192///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562422  20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ สุมาลี เทพเกษตรกุล99188///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562423  20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ประณัตกานต์ ลังการ์พินธุ์82144///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562424  20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ พิสมัย วีรยาพร99176///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562425  20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ วราภรณ์ วงศ์ไตรรัตน์97188///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562426  20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมพรศักดิ์ ยตะโคตร80208///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562427  20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมบุญธรรม ภัทราจารุกุล56162///ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด มหาชน
1(เพิ่มเติม)/2562428  20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมสุวรรณา พูนกล้า67151///พัฒนาวิชาการ (2535)
1(เพิ่มเติม)/2562429  20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมผศ.มานะ เสียงสนั่น89160///ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1(เพิ่มเติม)/2562430  20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม สุนทรี ภู่พัทธยากร96180///เอมพันธ์
1(เพิ่มเติม)/2562431  20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม นภัสวรรณ อินทนนท์94176///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562432  20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม อารีย์ ชุ่มใจรักษ์ 82136///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562433  20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม โชติอนันต์ อินทุใสตระกูล84136///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562434  20000-1403คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พัชรินทร์ โลราช และคณะ80208///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562435  20000-1403คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พรศักดิ์ ยตะโคตร105302///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562436  20000-1403คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์บุญธรรม ภัทราจารุกุล62194///ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด มหาชน
1(เพิ่มเติม)/2562437  20000-1404คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการอำนวย สุขใย58112///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562438  20000-1404คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการวินัย เจริญสุข และคณะ69160///พัฒนาวิชาการ (2535)
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (20000-15xx)
1(เพิ่มเติม)/2562439  20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมธีรนันทน์ ไกรเลิศ119278///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562440  20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมบุญสิน ผิวขำ136285///จิตรวัฒน์
1(เพิ่มเติม)/2562441  20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเรณู สมบัติใหม่112222///เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1(เพิ่มเติม)/2562442  20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมยิ่งเยาวลักษณ์ กะรัสนันทน์62188///พัฒนาวิชาการ (2535)
1(เพิ่มเติม)/2562443  20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมอ.พิชาติ แก้วพวง115256///แม็คเอ็ดดูเคชั่น
1(เพิ่มเติม)/2562444  20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมรศ.ดร.สวัสดิ์ ประทุมราช และคณะ86154///ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1(เพิ่มเติม)/2562445  20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมสุชาดา วราหพันธ์139285///เอมพันธ์
1(เพิ่มเติม)/2562446  20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ขจีมาส มงคลถิ่น120243///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562447  20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ศุภลักษณ์ แสนยาพันธุ์99221///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562448  20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทยญุวณิฑฐ์ ทั่งแดง99240///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562449  20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทยธีรนันทน์ ไกรเลิศ และคณะ130332///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562450  20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทยอ.มนพร จันทร์คล้อย115248///แม็คเอ็ดดูเคชั่น
1(เพิ่มเติม)/2562451  20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทยรศ.ทวี ผลสมภพ106206///ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1(เพิ่มเติม)/2562452  20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทยดวงพร ศรีปะโค105208///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562453  20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทยพิสิฐพงศ์ สีดาว90168///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562454  20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทยสุชาดา วราหพันธ์129272///เอมพันธ์
1(เพิ่มเติม)/2562455  20000-1503ทักษะชีวิตและสังคมศุภลักษณ์ แสนยาพันธ์ และคณะ98222///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562456  20000-1503ทักษะชีวิตและสังคมอารยา อินทร์จันทร์106206///เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1(เพิ่มเติม)/2562457  20000-1503ทักษะชีวิตและสังคมยิ่งเยาวลักษณ์ กะรัสนันทน์65144///พัฒนาวิชาการ (2535)
1(เพิ่มเติม)/2562458  20000-1503ทักษะชีวิตและสังคมอ.นงนุช เหมนิธิ109228///แม็คเอ็ดดูเคชั่น
1(เพิ่มเติม)/2562459  20000-1503ทักษะชีวิตและสังคมธาตรี เนตรวิจิตร์95182///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562460  20000-1503ทักษะชีวิตและสังคมกิจจา บานชื่น64201///องค์การค้าของ สกสค.
1(เพิ่มเติม)/2562461  20000-1503ทักษะชีวิตและสังคมไพรินทร์ สระแก้ว80144///อักษรเจริญทัศน์
1(เพิ่มเติม)/2562462  20000-1503ทักษะชีวิตและสังคมสุชาดา วราหพันธ์129276///เอมพันธ์
1(เพิ่มเติม)/2562463  20000-1504 ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย นพศร ไชยรัตน์ และคณะ98205///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562464  20000-1504 ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย ศุภลักษณ์ แสนยาพันธ์ และคณะ138316///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562465  20000-1504ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทยมาลินี สวยค้าข้าว60180///พัฒนาวิชาการ (2535)
1(เพิ่มเติม)/2562466  20000-1504ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทยอ.นงนุช เหมนิธิ130277///แม็คเอ็ดดูเคชั่น
1(เพิ่มเติม)/2562467  20000-1504ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทยสุชาดา วราหพันธ์137296///เอมพันธ์
1(เพิ่มเติม)/2562468  20000-1504ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย เสาวภาคย์ ธนะนาวานุกูล120248///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562469  20000-1505อาเซียนศึกษาอ.พิชาติ แก้วพวง91172///แม็คเอ็ดดูเคชั่น
1(เพิ่มเติม)/2562470  20000-1505อาเซียนศึกษาสุชาดา วราหพันธ์125240///เอมพันธ์
1(เพิ่มเติม)/2562471  20000-1505อาเซียนศึกษา ขจีมาส มงคลถิ่น85147///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562472  20000-1505อาเซียนศึกษา ญุวณิฑฐ์ ทั่งแดง112237///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562473  20000-1507วัฒนธรรมอาเซียนวฤนดา ณธันยพัต65143///พัฒนาวิชาการ (2535)
1(เพิ่มเติม)/2562474  20000-1507วัฒนธรรมอาเซียนขจีมาส มงคลถิ่น90163///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562475  20000-1507วัฒนธรรมอาเซียนสุชาดา วราหพันธ์127264///เอมพันธ์
กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา (20000-16xx)
1(เพิ่มเติม)/2562476  20000-1601ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะปาณเดชา ทองเลิศ118256///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562477  20000-1601ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะศ.นพ.สมชาย สุพันธุ์วณิช และคณะ89163///จิตรวัฒน์
1(เพิ่มเติม)/2562478  20000-1601ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะสันติ ล้อสังวาลย์115240///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562479  20000-1602เพศวิถีศึกษาศิยพร กล่ำทวี และคณะ95176///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562480  20000-1602เพศวิถีศึกษาอุทุมพร แก้วสามศรี108222///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562481  20000-1602เพศวิถีศึกษากิจจา บานชื่น และคณะ89182///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562482  20000-1602เพศวิถีศึกษาดร.ปาณเดชา ทองเลิศ86151///พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
1(เพิ่มเติม)/2562483  20000-1602เพศวิถีศึกษากิจจา บานชื่น64200///พัฒนาวิชาการ (2535)
1(เพิ่มเติม)/2562484  20000-1602เพศวิถีศึกษาอ.สาริศา สุนทรารักษ์73114///แม็คเอ็ดดูเคชั่น
1(เพิ่มเติม)/2562485  20000-1602เพศวิถีศึกษาอ.กาญจนา ทรัพยอาจิณ106208///ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1(เพิ่มเติม)/2562486  20000-1602เพศวิถีศึกษานายแพทย์กิตติ ปรมัตถผล และคณะ99200///เอมพันธ์
1(เพิ่มเติม)/2562487  20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพรพีพรรณ ชาวไร่อ้อย98222///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562488  20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพกฤษณา ดวงแก้ว103198///เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1(เพิ่มเติม)/2562489  20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพสุขพัชรา ซิ้มเจริญ และคณะ64200///พัฒนาวิชาการ (2535)
1(เพิ่มเติม)/2562490  20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพอ.ภาวิน พจนอารี และคณะ104212///แม็คเอ็ดดูเคชั่น
1(เพิ่มเติม)/2562491  20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพรศ.เจษฎา เจียระนัย74119///ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1(เพิ่มเติม)/2562492  20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ ธันว์ ห้วยหงษ์ทอง115239///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562493  20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ สันติ ล้อสังวาลย์105233///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562494  20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ (ฟุตบอล)พิศณุ ทองเลิศ64204///เอมพันธ์
1(เพิ่มเติม)/2562495  20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ (วอลเลย์บอล)ปรีชา ไวยโภคา72236///เอมพันธ์
1(เพิ่มเติม)/2562496  20000-1605ทักษะสุขภาพสันติ ล้อสังวาลย์115254///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562497  20000-1606การพัฒนาคุณภาพชีวิตอ.ภาวิน พจนอารี126262///แม็คเอ็ดดูเคชั่น
1(เพิ่มเติม)/2562498  20000-1606การพัฒนาคุณภาพชีวิตศ.นพ.สมชาย สุพันธุ์วณิช และคณะ118236///ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1(เพิ่มเติม)/2562499  20000-1606การพัฒนาคุณภาพชีวิต สันติ ล้อสังวาลย์130334///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
กลุ่มวิชาเรียนร่วมหลักสูตร (การประกอบอาชีพ) (20001-10xx)
1(เพิ่มเติม)/2562500  20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยกิจจา บานชื่น108302///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562501  20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยรศ.นพ. พิสัย กรัยวิเชียร และคณะ89159///จิตรวัฒน์
1(เพิ่มเติม)/2562502  20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยบัญชา พุ่มพฤกษ์และคณะ97206///เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1(เพิ่มเติม)/2562503  20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล96374///ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด มหาชน
1(เพิ่มเติม)/2562504  20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชญาภา ทิมจำลองเจริญ97184///พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
1(เพิ่มเติม)/2562505  20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยกิจจา บานชื่น65208///พัฒนาวิชาการ (2535)
1(เพิ่มเติม)/2562506  20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอ.ศุภวิทย์ โกพลและคณะ118240///แม็คเอ็ดดูเคชั่น
1(เพิ่มเติม)/2562507  20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยรศ.อำพล ซื่อตรง81207///ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1(เพิ่มเติม)/2562508  20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยศ.นพ.สมชาย สุพันธุ์วณิช และคณะ127265///ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1(เพิ่มเติม)/2562509  20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสวินทร์ พงษ์เก่า115227///องค์การค้าของ สกสค.
1(เพิ่มเติม)/2562510  20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยมนัส วิสุทธิ์สมุทร และคณะ99216///เอมพันธ์
1(เพิ่มเติม)/2562511  20001-1002พลังงานและทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสุทธิ อัมรินทร์128304///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562512  20001-1002พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมวิสูตร พึ่งชื่น65208///พัฒนาวิชาการ (2535)
1(เพิ่มเติม)/2562513  20001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอ.ณัฐญา อัมรินทร์119248///แม็คเอ็ดดูเคชั่น
1(เพิ่มเติม)/2562514  20001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมผศ.ดร.ชัยพร จิตรอารี และคณะ100186///ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1(เพิ่มเติม)/2562515  20001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอ.ภานี คูสุวรรณ์115247///เอมพันธ์
1(เพิ่มเติม)/2562516  20001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ชลธิชา เหล็กกล้า88160///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562517  20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการอารยา อินทร์จันทร์64200///พัฒนาวิชาการ (2535)
1(เพิ่มเติม)/2562518  20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการอ.สมคิด มิมมา124272///แม็คเอ็ดดูเคชั่น
1(เพิ่มเติม)/2562519  20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการดร.จันทรา ส่งศรี112219///ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1(เพิ่มเติม)/2562520  20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ สุรีรัตน์ มณีกุต110222///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562521  20001-1004กฎหมายแรงงานญาณวัฒน์ พลอยเทศ59172///พัฒนาวิชาการ (2535)
1(เพิ่มเติม)/2562522  20001-1004กฎหมายแรงงานอ.เวก ศิริพิมลวาทิน83216///ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1(เพิ่มเติม)/2562523  20001-1004กฎหมายแรงงานพันเอก (พ) เผด็จ เอมวงศ์และคณะ82143///เอมพันธ์
1(เพิ่มเติม)/2562524  20001-1005 กฎหมายพาณิชย์ จิโรจ ถาวรพานิช83224///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562525  20001-1005กฎหมายพาณิชย์วิชาญ โพธิสิทธิ์75184///พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
1(เพิ่มเติม)/2562526  20001-1005กฎหมายพาณิชย์อ.เวก ศิริพิมลวาทิน105310///ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1(เพิ่มเติม)/2562527  20001-1005กฎหมายพาณิชย์ธานี ภู่สูงเนิน125260///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562528  20001-1005กฎหมายพาณิชย์พันเอก (พ) เผด็จ เอมวงศ์และคณะ119256///เอมพันธ์
กลุ่มวิชาเรียนร่วมหลักสูตร (คอมพิวเตอร์) (20001-20xx)
1(เพิ่มเติม)/2562529  20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพธงชัย ลาบุญ128296///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562530  20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพโกมล ศิริสมบูรณ์เวช118272///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
1(เพิ่มเติม)/2562531  20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์106207///ซัคเซส มีเดีย
1(เพิ่มเติม)/2562532  20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพจิดาภัส สัมพันธ์สมโภชน์ และคณะ135418///วังอักษร
1(เพิ่มเติม)/2562533  20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพอ.อำภา กุลธรรมโยธิน133282///ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
1(เพิ่มเติม)/2562534  20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพมนัสชัย กีรติผจญ และคณะ129275///เอมพันธ์
1(เพิ่มเติม)/2562535  20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ สุธิดา ทะนันท์140357///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
1(เพิ่มเติม)/2562536  20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพศิวัช กาญจนชุม67216///พัฒนาวิชาการ (2535)
กลุ่มวิชาภาษาไทย (20000-11xx)
1/25621  20000-1101ภาษาไทยพื้นฐานผศ.ฟ้อน เปรมพันธุ์ และคณะ106218///ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
กลุ่มวิชาเรียนร่วมประเภทวิชาอุตสาหกรรม (20100)
1/25621  20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นประเวช มณีกุต96334///จิตรวัฒน์
กลุ่มวิชาเรียนร่วมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (20700)
1/25621  20700-1001อุตสาหกรรมท่องเที่ยวอ.กันยารัตน์ เหล่าตระกูล103208///แม็คเอ็ดดูเคชั่น
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (20000-12xx)
1/25622  20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง Four Corners Student's Book Level 1 AJack C. Richards24587///Cambridge University Press
กลุ่มวิชาเรียนร่วมประเภทวิชาอุตสาหกรรม (20100)
1/25622  20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น สุเทพ นุชิต140294///ศูนย์หนังสือเมืองไทย
กลุ่มวิชาเรียนร่วมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (20700)
1/25622  20700-1003ศิลปะการให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอ.จารุวรรณ กะวิเศษ121256///แม็คเอ็ดดูเคชั่น
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (20000-12xx)
1/25623  20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง Four Corners Student's Book Level 1 BJack C. Richards24586///Cambridge University Press
กลุ่มวิชาเรียนร่วมประเภทวิชาอุตสาหกรรม (20100)
1/25623  20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมอ.อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล118252///แม็คเอ็ดดูเคชั่น
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (20000-12xx)
1/25624  20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง Four Corners Student's Book Level 2 AJack C. Richards24587///Cambridge University Press
กลุ่มวิชาเรียนร่วมประเภทวิชาอุตสาหกรรม (20100)
1/25624  20100-1002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม พัฒน์ชัย พรมทา138312///ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (20000-12xx)
1/25625  20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง Four Corners Student's Book Level 2 BJack C. Richards24574///Cambridge University Press
กลุ่มวิชาเรียนร่วมประเภทวิชาอุตสาหกรรม (20100)
1/25625