นายอนลัส
62209010000 ชายนายอดอล์ฟ  ฮิตเลอร์
62209010001 ชายนายอาล็อยส์  ฮิตเลอร์
62209010002 ชายนายกรุงเทพมหานคร  อมรรัตนโกสินทรมหินทราอยุธยามหาดิลก ภพนพรัตนราชธานีบุรีรมยอุดมราชนิเวศนมหาสถาน อมรพิมานอวตาร สถิต สักกทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์