นายเมธาสิทธิ์
62209010024 นายมังคุด  ต้นใหญ่
62209010025 ชายนายประยวย  หัวคุด
62209010026 ชายนายเต  เก้ย