นายธีรภัทร์ หวังเลี้ยงกลาง
62209010011 นายหน้าคม  เพราะดมกาว
62209010012 นายอร่อยจนต่อย  คนข้างๆ
62209010013 นายนอนน้อย  แต่นอนนะ