นายธนวิชญ์ ดิษเวชชัย
62209010001 นาย ก  ดีมาก
62209010002 นาย ข  นิ่ม
62209010003 นาย ค  เก่ง